Poradné orgány predsedu

Cieľom ÚNMS SR je uplatňovanie princípov nezávislosti, nestrannosti, transparentnosti a zabezpečenie kvality vo všetkých odborných oblastiach štátnej politiky v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). Tieto princípy zabezpečujú poradné orgány predsedu, a to: Slovenská akreditačná rada, Rada pre technickú normalizáciu a Rada Národného programu kvality SR.

Slovenská akreditačná rada

Slovenská akreditačná rada bola zriadená rozhodnutím predsedu ÚNMS SR o Štatúte a rokovacom poriadku Slovenskej akreditačnej rady podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „nariadenie č. 765/2008“).

Členmi SAR boli v roku 2020 siedmi nominanti orgánov štátnej správy, štyria nominanti ÚNMS SR a štyria nominanti asociácií, združení, zväzov a komory zriadenej osobitným zákonom ako zástupcu podnikateľských subjektov, ktorých produkty a služby sú predmetom výkonu akreditovaných subjektov. Úlohou SAR je podporovať riadne fungovanie akreditačného systému v SR v súlade s požiadavkami nariadenia č. 765/2008.

SAR je oprávnená vyjadrovať sa najmä k otázkam dlhodobého plánu a koncepcie rozvoja akreditácie, odporúčaniam a návrhom na zlepšenie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, k dodržiavaniu zásad nestrannosti, nezávislosti a spoľahlivosti SNAS, k výsledkom kontroly ÚNMS SR nad dodržiavaním zákona o akreditácii a k činnosti SNAS. SAR pri svojej činnosti uplatňuje princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania SAR upravuje:


Rada pre technickú normalizáciu

Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „RTN“) bola zriadená podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 215/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o technickej normalizácii“) ako odborný a poradný orgán predsedu ÚNMS SR, ktorý zabezpečuje nezávislosť ÚNMS SR ako slovenského národného normalizačného orgánu (ďalej len „NNO“). Poslaním RTN je najmä poskytovať strategické odporúčania ku koncepcii štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie s ohľadom na požiadavky vyplývajúce z členstva v európskych normalizačných organizáciách a medzinárodných normalizačných orgánoch a s ohľadom na potreby národného hospodárstva.

Členmi RTN sú zástupcovia zainteresovaných strán, ktorí reprezentujú súkromný a verejný sektor vrátane zástupcov orgánov verejnej moci a zároveň sú členmi dvoch výborov, výboru pre normalizáciu v neelektrotechnickej oblasti a výboru pre normalizáciu v elektrotechnickej oblasti. Zloženie RTN, jej organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania upravuje Štatút a rokovací poriadok RTN.

Zloženie rady, jej organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania upravuje:


Terminologická komisia UNMS SR

Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade s bodom B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238 z 21. 05. 2014 zriadil rozhodnutím č. 2014/700/004544/01830 z 27. 10. 2014 s účinnosťou od 28. 10. 2014 Terminologickú komisiu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“).

Komisia je poradným orgánom predsedu úradu. Jej poslaním je sledovanie, ustaľovanie a obohacovanie slovenskej terminologickej sústavy patriacej do pôsobnosti úradu.

Svoje podnety je možné posielať na adresu: termkom@normoff.gov.sk.


Rada Národného programu kvality SR

Rada Národného programu kvality SR (ďalej len „NPK SR“) bola zriadená pre uplatňovanie štátnej politiky kvality v SR. Úlohou Rady NPK SR je koordinovať aktivity ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) a vybraných inštitúcií
pri presadzovaní aktivít v súlade s NPK SR a podporovať rozvoj manažérstva kvality.