O metrológii

Metrológia

Metrológia je veda o meraní. Meranie vždy bolo a stáva sa stále dôležitejším prvkom pre rozhodovanie podnikateľov, spotrebiteľov, občanov, politikov v priemysle, poľnohospodárstve, obchode, službách, životnom prostredí, zdravotníctve a ochrane spotrebiteľa. Možno povedať, že meranie je všadeprítomné a je dôležitým faktorom pri transakciách medzi ekonomikami a teda je jedným z hlavných prvkov pri odstraňovaní prekážok obchodu.

Metrológia sa delí na tri hlavné kategórie:

 • vedecká metrológia - ktorá sa zaoberá hlavne realizáciou a uchovávaním etalónov a odovzdávaním hodnôt meracích jednotiek na etalóny nižších rádov a na meradlá;
 • priemyselná metrológia - zabezpečuje na úrovni priemyslových podnikov, služieb a ostatných zainteresovaných organizácií používanie vhodných meradiel, meracích metód a nadväznosť meradiel;
 • legálna metrológia - zaoberá sa meracími procesmi z hľadiska ochrany obchodného styku, spotrebiteľa, životného prostredia, zdravia a ďalších oblastí verejného záujmu.
Organizácia metrológie v Slovenskej republike Stiahnuť (PDF, 439,1 kB)
Metrologický systém Slovenskej republiky Stiahnuť (PDF, 506,6 kB)

Metrologická terminológia

Slovenské technické normy:

 • STN 01 0115: 2022 Terminológia v metrológii, ktorá prevzala Medzinárodný metrologický slovník (VIM),
 • STN 01 0116: 2004 Terminológia v legálnej metrológii, ktorá prevzala Medzinárodný slovník legálnej metrológie (VIML).

Medzinárodné slovníky:

 • Medzinárodný metrologický slovník (VIM) voľne k stiahnutiu tu.
 • Elektronická verzia  Medzinárodného slovníka legálnej metrológie (VIML) tu.
 • Medzinárodný slovník legálnej metrológie (VIML) voľne k stiahnutiu tu.

Odbor metrológie ÚNMS SR

Odbor metrológie ÚNMS SR vykonáva nasledovné činnosti:

 • navrhuje koncepciu štátnej politiky a riadi realizáciu programov v oblasti metrológie,
 • spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov v oblasti metrológie,
 • pripravuje a predkladá predsedovi úradu návrhy rozhodnutí o autorizácii, o zmene autorizácie, o predĺžení autorizácie, o pozastavení autorizácie a  o zrušení autorizácie na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania; Vedie zoznamy autorizovaných osôb na výkon úradného merania a na výkon overovania určených meradiel,
 • vydáva rozhodnutia o registrácii, o zmene registrácie a o zrušení registrácie; vedie zoznam registrovaných osôb,
 • pripravuje a predkladá predsedovi úradu návrhy rozhodnutí o vyhlásení národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, návrhy rozhodnutí o dočasnom používaní iných ako zákonných meracích jednotiek a návrhy rozhodnutí o používaní povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla na účel merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii,  
 • pripravuje návrhy zákonov, nariadení vlády a vyhlášok z oblasti metrológie, spracováva výsledky pripomienkového konania a výsledný materiál určený na schválenie predsedovi úradu,
 • pripravuje na uverejnenie vo Vestníku ÚNMS SR:
  1. vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia národného etalónu,
  2. schválenie typu určeného meradla, pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia o schválení typu,
  3. oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie,
  4. oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel,
  5. uznanie prvotného overenia nového určeného meradla,
  6. povolenie o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky,
  7. požiadavku na najväčšiu dovolenú chybu meradla, ak nie je ustanovená osobitnými predpismi,
 • uverejňuje na webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam:
  1. národných etalónov,
  2. schválených typov,
  3. autorizovaných osôb,
  4. rozhodnutí o pozastavení autorizácie,
  5. registrovaných osôb,
  6. rozhodnutí o pozastavení registrácie,
  7. laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie,
  8. povolení o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky,
  9. oznámenie o predĺžení času používania určeného meradla od ukončenia jeho opravy do jeho následného overenia,
 • usmerňuje činnosť v oblasti metrológie, metodicky riadi metrologické organizácie zriadené úradom a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb podľa zákona o metrológii,
 • spracováva a vydáva metodické pokyny upravujúce činnosť v oblasti metrológie,
 • predkladá požiadavky na riešenie úloh metrológie v rámci Programu rozvoja metrológie na Slovensku, 
 • pripravuje, sleduje a pravidelne vyhodnocuje plnenie kontraktu medzi ÚNMS SR a SMÚ, predovšetkým plnenie úloh uchovávania, zdokonaľovania a rozvoja národných etalónov SR a ďalších úloh vyplývajúcich pre SMÚ zo zákona o metrológii,
 • navrhuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
 • podieľa sa a spolupracuje na príprave, vypracovaní návrhu a uzatváraní medzinárodných zmlúv a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní v oblasti metrológie, 
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných metrologických organizáciách a koordinuje účasť metrologických organizácií zriadených úradom na plnení týchto úloh ako aj ďalších úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti metrológie, 
 • sleduje vývoj a riešenie problematiky metrológie v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja metrológie,
 • spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, s vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými a notifikovanými osobami, registrovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh metrológie,
 • spolupracuje s odborom legislatívy pri vypracovaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Medzinárodné metrologické organizácie

BIPM

Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) je organizácia založená na základe Metrickej konvencie. Jeho úlohou je koordinácia vývoja a uchovávania primárnych etalónov a organizácia medzinárodných porovnávaní na najvyššej úrovni. BIPM koordinuje globálny systém merania s cieľom zabezpečenia presných a porovnateľných výsledkov merania. Je garantom pre vybrané vedecké a technické činnosti, ktoré sa vykonávajú v laboratóriách jednotlivých členských štátov. Podporuje význam metrológie v oblasti vedy, priemyslu a spoločnosti a to najmä prostredníctvom spolupráce s inými medzivládnymi organizáciami, medzinárodnými orgánmi a na medzinárodných fórach. Špecifickou úlohou BIMP je rozvoj technickej a organizačnej infraštruktúry medzinárodného systému jednotiek SI, ktorý tvorí základ pre nadväznosť výsledkov meraní vo svete.

COOMET

Organizácia, ktorá pôvodne zabezpečovala spoluprácu národných metrologických ústavov krajín strednej a východnej Európy. Založená bola v júni 1991 a v máji 2000 bola premenovaná na Euroázijskú spoluprácu národných metrologických ústavov (aby sa povzbudila účasť v organizácii COOMET nielen európskych, ale aj ázijských krajín). COOMET je otvorený pre ľubovoľné metrologické inštitúcie z ostatných regiónov, ktoré sa môžu pripojiť ku COOMET ako pridružení členovia. Základnou aktivitou organizácie COOMET je spolupráca v týchto oblastiach: etalóny fyzikálnych veličín, legálna metrológia, akreditácia a systémy manažérstva kvality, zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie.

EURAMET

EURAMET je regionálna európska metrologická organizácia na spoluprácu medzi národnými metrologickými ústavmi štátov EU, Európskou komisiou, štátmi EFTA a krajinami pristupujúcimi k EÚ. Jej cieľom je koordinácia projektov v oblasti výskumu, medzilaboratórnych porovnávacích meraní alebo medzinárodných zmlúv zabezpečujúcich metrologickú nadväznosť. EURAMET ako regionálna metrologická organizácia zodpovedá za posudzovanie žiadostí o vytvorenie designovaných inštitútov v Európe.

Organizácia EURAMET je zodpovedná aj za vypracovanie a realizáciu Európskeho metrologického výskumného programu (EMRP) a Európskeho metrologického programu pre inovácie a výskum (EMPIR), ktorého cieľom je podporiť spoluprácu medzi európskymi národnými metrologickými inštitúciami a partnermi v priemysle alebo akademickej oblasti.

OIML

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) je celosvetová medzivládna organizácia, ktorej poslaním je umožniť jednotlivým štátom zaviesť efektívnu legálnu metrologickú infraštruktúru, ktorá je vzájomne kompatibilná a uznávaná na medzinárodnej úrovni a vo všetkých oblastiach, za ktoré vlády členských krajín nesú zodpovednosť. Jedná sa oblasti, ktoré napomáhajú vzájomnému obchodu, zabezpečujú vzájomnú dôveru medzi členskými krajinami a harmonizujú úroveň ochrany spotrebiteľov.

Hlavným sekretariátom a riaditeľstvom OIML je medzinárodná kancelária pre legálnu metrológiu (BIML). Rozhodovacím orgánom OIML je medzinárodný výbor pre legálnu metrológiu (CIML), ktorého členovia (jeden člen za krajinu) sú menovaní vládou. Ich úlohou je zastupovať svoju krajinu v CIML a zároveň reprezentujú OIML vo svojej krajine. Zastúpenie v CIML má aj Slovenská republika a to prostredníctvom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

OIML vydáva medzinárodné odporúčania (OIML R), predstavujúce modelové predpisy, ktoré ustanovujú metrologické požiadavky pre určité meradlá a meracie zariadenia a určujú postupy a druhy prístrojov k použitiu na kontrolu zhody týchto meradiel. Členské štáty OIML sú povinné nasledovať tieto odporúčania v najväčšej možnej miere. Medzinárodné odporúčania, dokumenty, príručky a základné publikácie sú publikované v anglickom jazyku a sú prekladané do francúzskeho jazyka, pričom podliehajú periodickým revíziám. Aktualizované znenia publikácií OIML si možno stiahnuť z web stránky OIML.

WELMEC

Organizácia WELMEC predstavuje medzinárodnú spoluprácu medzi autoritami v oblasti legálnej metrológie členských štátov Európskej únie a EFTA. WELMEC publikuje množstvo príručiek, ktorých cieľom je poskytnúť návod výrobcom meradiel a notifikovaným orgánom zodpovedným za posudzovanie zhody ich výrobkov. Príručky majú čisto odporúčajúci charakter a samy o sebe nekladú žiadne obmedzenia alebo dodatočné technické požiadavky nad rámec príslušných smerníc Európskej únie. Možno akceptovať aj iné alternatívne prístupy, ale návody poskytnuté v dokumentoch WELMEC reprezentujú uvážený názor WELMEC pokiaľ ide o najlepšiu prax, podľa ktorej by sa malo postupovať. Aktualizované znenia príručiek WELMEC si možno stiahnuť z web stránky WELMEC tu.