Úlohy Programu rozvoja 2017

Úlohy Programu rozvoja 2017

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor skúšobníctva na rok 2017


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe platného metodického pokynu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie  a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva na rok 2017 nasledovné úlohy:
 
Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2017 (PDF, 279,3 kB)