Metodika

Metodické postupy na činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb


Tieto metodické postupy usmerňujú činnosť autorizovaných osôb, ktoré ÚNMS SR poveril na vykonávanie posudzovania zhody podľa § 10 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") a činnosť notifikovaných osôb, ktoré ÚNMS SR ako notifikujúca autorita oznámil Európskej komisii a ostatným členským krajinám ES.

  Metodický postup MP 14: 2022 - Metodický postup o rozhodovaní o uvedení zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro na trh bez posudzovania zhody podľa článku 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 54 nariadenia (EÚ) 2017/746   Stiahnuť (PDF, 747,8 kB)
 

- Príloha č. 1 MP Žiadosť vo formáte .docx

  Stiahnuť (DOCX, 49,4 kB)
 

- Príloha č. 2 MP Žiadosť vo formáte .odt

  Stiahnuť (ODT, 43,1 kB)

 

Metodický postup MP 13: 2021 - Metodický postup, ktorým sa určuje postup spolupráce v rámci pracovných skupín notifikovaných osôb a orgánov dohľadu nad určenými výrobkami

 

Stiahnuť (PDF, 802,6 kB)

 

Metodický postup MP 34: 2020 - Metodický postup o rozhodovaní o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody

 

Stiahnuť (PDF, 464,2 kB)

 

- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .docx

 

Stiahnuť (DOCX, 47 kB)

 

- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .odt

 

Stiahnuť (ODT, 36,4 kB)

 

- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .docx

 

Stiahnuť (DOCX, 45,2 kB)

 

- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .odt

 

Stiahnuť (ODT, 32,8 kB)

 

Usmernenie autorizovaných a notifikovaných osôb v kontexte s COVID-19

 

Stiahnuť (PDF, 546,3 kB)

 

MP 05: 2020 Metodický postup č. 05 Metodický postup o zásadách na udelenie autorizácie a notifikácie v znení Dodatku č. 01 účinného od 03.01.2022

   

Stiahnuť (PDF, 1,4 MB)

 

- Príloha č. 10 MP Zoznam požadovaných technických noriem ÚNMS SR používaných na akreditáciu na účely notifikácie podľa jednotlivých technických predpisov z oblasti posudzovania zhody

 

Stiahnuť (PDF, 943,5 kB)

 

Metodický postup  MP 45: 2019 - Metodický postup na kontrolu činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z.    

 

Stiahnuť (PDF, 603,4 kB)

 

- Príloha č. 6 MP Kontrolné otázky (Checklist)

 

Stiahnuť (PDF, 553,5 kB)

 

Metodický postup MP 14: 2019 - Metodický postup, ktorým sa upravuje postup na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb

 

Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)

 

 

 

 

 

Blue Guide (rok 2000):

 

 

 

- v slovenskom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)

 

- v anglickom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 741,7 kB)

 

 

 

 

 

Blue Guide (rok 2014):

 

 

 

- v slovenskom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 3 MB)

 

- v anglickom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 2,6 MB)

 

 

 

 

 

Blue Guide (rok 2016):

 

 

 

- v jazykových verziách

 

Stiahnuť 

       
 

Blue Guide (rok 2022):

   
 

- jazykových verziách

  Stiahnuť