Posúdenie tovaru podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515

Posúdenie tovaru podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515

Ak má príslušný orgán (obvykle orgán dohľadu) členského štátu určenia v úmysle posúdiť tovar (článok 5 nariadenia (EÚ) 2019/515) musí bezodkladne kontaktovať dotknutý hospodársky subjekt a informovať ho o posúdení, pričom mu oznámi, ktorý tovar je predmetom posúdenia, špecifikuje uplatniteľné vnútroštátne technické pravidlo alebo postup predchádzajúceho povolenia a informuje ho tiež o možnosti predložiť na účely posúdenia vyhlásenie o vzájomnom uznávaní (článok 4 nariadenia (EÚ) 2019/515).

Príslušný orgán akceptuje vyhlásenie o vzájomnom uznávaní a podporné dôkazy, ktoré mu poskytol hospodársky subjekt. Nevyžaduje od hospodárskeho subjektu žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu na účely preukázania, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

Ak sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní nepredloží, príslušný orgán môže na účely posúdenia požiadať dotknutý hospodársky subjekt, aby poskytol potrebné dokumenty a informácie. Hospodársky subjekt má na predloženie dokumentov a informácií lehotu najmenej 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Pri vykonávaní posúdenia príslušné orgány náležite zohľadnia protokoly o skúškach alebo certifikáty vydané (akreditovaným) orgánom posudzovania zhody, ktoré poskytol hospodársky subjekt.

Po dokončení posúdenia tovaru môže príslušný orgán členského štátu určenia rozhodnúť o prijatí správneho rozhodnutia v súvislosti s tovarom, ktorý posudzoval (ods. 9 článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515)Správne rozhodnutie príslušný orgán bezodkladne oznámi dotknutému hospodárskemu subjektu. Najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia rozhodnutia ho oznámi aj Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom informačného a komunikačného systému pre dohľad nad trhom, tzv. systém ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance). Správne rozhodnutie nadobudne účinnosť oznámením dotknutému hospodárskemu subjektu.

V správnom rozhodnutí sa dostatočne podrobným a podloženým spôsobom uvedú dôvody rozhodnutia (ods. 10 článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515), aby bolo možné uľahčiť posúdenie jeho zlučiteľnosti so zásadou vzájomného uznávania a s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2019/515.

Správne rozhodnutie obsahuje najmä tieto informácie (ods. 11 až 12 článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515):

  • vnútroštátne technické pravidlo, na ktorom je správne rozhodnutie založené;
  • legitímne dôvody verejného záujmu, ktorými je odôvodnené uplatňovanie vnútroštátneho technického pravidla;
  • technické alebo vedecké dôkazy;
  • zhrnutie relevantných argumentov predložených dotknutým hospodárskym subjektom, ak boli predložené;
  • dôkazy preukazujúce, že správne rozhodnutie je vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a že nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa,
  • opravné prostriedky dostupné na základe vnútroštátneho práva členského štátu určenia a lehoty na uplatnenie týchto opravných prostriedkov
  • odkaz na možnosť použiť sieť SOLVIT a postup podľa článku 8.