Opravné prostriedky a postupy v SR v prípade sporu, vrátane postupu podľa SOLVIT

Opravné prostriedky a postupy

Správne rozhodnutie uvedené v odseku 9 článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru má obsahovať okrem iných náležitostí aj opravné prostriedky a postupy dostupné na území členského štátu v prípade sporu medzi príslušným orgánom a hospodárskym subjektom vrátane postupu podľa SOLVIT.

Tieto rozhodnutia sú obvykle vydané správnym orgánom v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Kým rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť je proti nemu možné podať odvolanie na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Z podaného odvolania musí byť zrejmé, voči ktorému rozhodnutiu smeruje a má byť náležite zdôvodnené.

Ak už rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a ak sa vyskytli nejaké mimoriadne okolnosti a dôvody na preskúmanie právoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní, je možné použiť mimoriadne opravné prostriedky:

-       podať návrh na obnovu konania, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania, alebo

-       podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa už ďalej nemožno odvolať. Rozhodnutia vydané v správnom konaní sú však preskúmateľné súdom. Spravidla v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia je možné podať žalobu na miestne príslušnom krajskom súde, za podmienok stanovených v zákone č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Proti rozhodnutiu tohto súdu nie je prípustný opravný prostriedok (nie je možné sa odvolať), okrem dôvodov stanovených na podanie opravného prostriedku v Správnom súdnom poriadku. Opravným prostriedkom je tzv. kasačná sťažnosť, ktorou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu na tzv. kasačnom súde - Najvyššom správnom súde.

 

Postup podľa SOLVIT

Je možné obrátiť sa aj na SOLVIT, sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie. Cieľom siete SOLVIT je dosiahnuť rýchle, účinné a neformálne riešenia problémov, s ktorými sa jednotlivci a podniky stretávajú, keď im verejné orgány na vnútornom trhu odopierajú ich práva EÚ.

SOLVIT vám môže pomôcť:

-        ak vaše práva EÚ ako občana alebo firmy boli porušené v dôsledku konania verejného orgánu v inej krajine EÚ, a

-        svoj prípad ste (doteraz) nepredložili na súd (môže vám však pomôcť v prípade odvolania v správnom konaní ).


Postup podľa SOLVIT v rámci vzájomného uznávania je upravený v článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru. V rámci tohto postupu je možné požiadať o vyjadrenie Komisiu, ktorá má vydať svoje stanovisko v lehote do 45 pracovných dní.

V Slovenskej republike zabezpečuje úlohy siete SOLVIT Úrad vlády Slovenskej republiky.