Kontaktné údaje príslušných orgánov

Kontaktné údaje príslušných orgánov

Dopravný úrad http://nsat.sk/

Hasičský a záchranný zbor https://www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor

Inšpektorát práce https://www.ip.gov.sk/

Puncový úrad https://puncovyurad.sk/

Slovenská inšpekcia životného prostredia https://www.sizp.sk/

Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/

Slovenský metrologický inšpektorát https://www.smi.sk/

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky https://www.svps.sk/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv http://www.uskvbl.sk/

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave https://www.uksup.sk/