Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky informuje odbornú verejnosť, že od 1. apríla 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, ktorým sa ruší zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona prebehol riadnym pripomienkovým konaním, vrátane predbežnej informácie, konzultácií a medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky všetkých zainteresovaných strán boli do návrhu zákona zapracované. Ďakujeme všetkým zainteresovaným stranám za prínosné pripomienky a odbornú pomoc pri príprave návrhu zákona.

Celé znenie zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody