ÚSPEŠNÝ DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA

Dňa 16. mája 2024 organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) konferenciu „Deň skúšobníctva 2024“ s odborníkmi v oblasti skúšobníctva, akreditácie orgánov posudzovania zhody a trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

Konferenciu otvoril predseda ÚNMS SR Ing. Pavol Pavlis, ktorý upriamil pozornosť na vzdelávacie aktivity a na rozvoj medzinárodnej spolupráce ÚNMS SR so zameraním aj na komerčné využitie v jednotlivých oblastiach.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s novinkami v oblasti skúšobníctva, metrológie, technickej normalizácie, kvality, akreditácie a trhového dohľadu nad určenými výrobkami. Prítomným boli predstavené nové európske predpisy o strojových zariadeniach, o umelej inteligencii a o batériách a odpadových batériách. Konferencia bola určená pre príslušné organizácie štátnej správy, Slovenskú národnú akreditačnú službu a autorizované a notifikované osoby.

Prezentácie z konferencie