VALNÉ ZHROMAŽDENIA CEN A CENELEC 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v oblasti technickej normalizácie zohráva kľúčovú úlohu pri riešení problémov, ktorým náš kontinent čelí. Ako príklad spomenieme: a) podporu konkurencieschopného, inovatívneho a inkluzívneho hospodárstva, b) zabezpečenie budúcnosti zeleného, digitálneho a odolného jednotného trhu alebo c) úspešné zvládnutie ekologických a digitálnych prechodov. Uviedli sme len niektoré z hlavných cieľov, ktoré si vyžadujú moderné, reaktívne a inkluzívne riešenia.

ÚNMS SR ako národný normalizačný orgán, člen európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC, počas valných zhromaždení v dňoch od 25. júna do 27. júna 2024 v Amsterdame diskutuje o najnovšom vývoji v oblasti reorganizácie a dosiahnutých výsledkoch CEN a CENELEC. Vedúcim delegátom za Slovenskú republiku je Ing. Dušan Butaš, riaditeľ technickej normalizácie ÚNMS SR.

Pri pohľade na súčasné a budúce plány rozvoja Európy a jej medzinárodných vzťahov, sú európske normy dôležitou súčasťou riešenia veľkého, inkluzívneho a na základe konsenzu založeného normalizačného systému, ktorý je vo svete jedinečný.