Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pripravuje Koncepciu štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody, voľného pohybu tovaru a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2025 až 2028 (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“).

Koncepcia štátnej politiky predstavuje zámery a ciele ÚNMS SR na obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Ciele Koncepcie štátnej politiky sú v jednotlivých oblastiach spadajúcich do pôsobnosti ÚNMS SR tematicky rozdelené podľa koncepčných zámerov a v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2023 až 2027.

Koncepčnými zámermi v pripravovanom materiáli ÚNMS SR sú:

  1. podpora konkurencieschopného hospodárstva a trvalo udržateľného hospodárskeho rastu,
  2. rozšírenie úrovne digitalizácie a dostupnosti elektronických služieb pre širokú verejnosť,
  3. podpora budovania kapacít v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a rozvoja výskumnej infraštruktúry,
  4. posilňovanie cezhraničnej spolupráce a rozvoj medzinárodných vzťahov,
  5. systematická podpora zvyšovania kvality v organizáciách verejnej správy a v súkromnom sektore.

ÚNMS SR začne proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami dňa 10. júla 2024. Konzultácie sa uskutočnia v súvislosti s návrhom Koncepcie štátnej politiky a v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Konzultácie budú prebiehať formou poskytovania a výmeny informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie, ako aj formou osobných rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave Koncepcie štátnej politiky.

Termín ukončenia konzultácií je 20. august 2024.

Kontakt: tel.: 02/ 20 90 72 14; e-mail: andrea.bartova@normoff.gov.sk