Predmet zákazky:

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je výber operátora na pevné telekomunikačné služby a poskytovateľa internetového pripojenia na dve lokality verejného obstarávateľa. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 sa posúva termín predloženia cenových ponúk do 4.11.2020 10:00.