Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie nového web sídla unms.sk. Podrobný popis požadovaných parametrov nového web sídla unms.sk je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.