Pracovný program CEN a CENELEC 2022 prináša prehľad normalizačných aktivít a strategických prioritných oblastí, ktoré sú CEN a CENELEC pripravené rozvíjať v roku 2022. Pre každý zo 14 sektorov  program uvádza zoznam technických orgánov zapojených do tvorby noriem, počet technických noriem sprístupnených CEN a CENELEC národným normalizačných organizáciám (ÚNMS SR), podrobný prehľad tém, v ktorých sa očakáva tvorba noriem a žiadosti o normalizáciu od Európskej komisie a Európskeho združenia voľného obchodu.

Pracovný program sa zameriava aj na témy, dôležité pri riešení súčasných výziev, osobitný dôraz kladie na udržateľnosť a inteligentné technológie, ktoré pomáhajú Európe dosiahnuť ekologickú a digitálnu transformáciu. Časť publikácie je venovaná prehľadu najdôležitejších strategických úloh, ktoré budú určovať smerovanie CEN a CENELEC po roku 2022, najmä v spojení s implementáciou Stratégie CEN a CENELEC 2030.

Je zdrojom cenných informácií pre všetky zúčastnené strany, ktoré majú záujem sa zapojiť do procesu tvorby a revízií európskych technických noriem. ÚNMS SR ako člen CEN a CENELEC prijíma 100% európskych noriem do sústavy STN, preto plán technickej normalizácie odboru technickej normalizácie ÚNMS SR nasleduje pracovný program CEN a CENELEC.

Odporúčame sa zapojiť do našich aktivít na národnej úrovni, aby ste mohli sledovať trendy vo Vašej odbornej oblasti či pripomienkovať návrhy európskych noriem. Ponúkame možnosť priamo aktívne pracovať v pracovných skupinách (WG) na európskej úrovni.

Viac informácii ako sa zapojiť nájdete v našej sekcii Zapojte sa a spolupracujte