Zdroj: ShutterstockSlovenská republika sa ako členská krajina Európskej únie (EÚ) prihlásila k Parížskej dohode, ktorej cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšovanie energetickej efektívnosti. Vychádzajúc zo zámerov Vodíkovej stratégie pre klimaticky neutrálnu Európu1/ vláda SR presadzuje využívanie vodíka v slovenskej ekonomike tak, aby bola konkurencieschopná voči krajinám EÚ a prijala Národnú vodíkovú stratégiu (NVS)2/. Významným podporným prvkom pripravovaného Akčného plánu NVS sú technické normy.

Na úrovni európskych normalizačných organizácií sa tvorbou technických noriem zaoberajú viaceré pracovné technické orgány, napr. spoločná technická komisia CEN/CENELEC/JTC 6 Vodík v energetických systémoch, kde je v procese spracovania EN ISO 24078 Vodík v energetických sústavách - Slovník, ktorý bude po predpokladanom prijatí v roku 2023 zavedený aj do sústavy STN. Programom práce tejto technickej komisie sa zaoberajú slovenskí odborníci združení v národných technických komisiách TK 50 Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov a  TK 51 Plynárenstvo.   

V pôsobnosti CEN/TC 268 Kryogénne nádoby a špeciálne použitie vodíkových technológií boli vypracované aj tzv. „harmonizované normy“, ktoré plne podporujú Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EU o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, Európske normy harmonizované s uvedenou smernicou sú implementované do sústavy STN ako:

  • STN EN 17124: 2019 Vodíkové palivo. Špecifikácia výrobku a zabezpečenie kvality. Palivové články s protónovou výmennou membránou (PEM) pre cestné vozidlá
  • STN EN 17127: 2021 Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly
  • STN EN ISO 17268: 2021 Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného vodíka do pozemných vozidiel (ISO 17268: 2020)

V pôsobnosti CEN/TC 23 Prepravné  fľaše na plyny v sústave STN zavedené:

  • STN EN 17339: 2020  Prepravné fľaše na plyny. Fľaše a tuby z kompozitného uhlíka na prepravu vodíka (harmonizácia 2008/68/EC)3
  • STN EN 17533: 2020 Plynný vodík. Fľaše a tuby pre stacionárne sklady

V pôsobnosti CEN/TC 267 Priemyselné potrubia je zavedený v sústave STN súbor noriem STN EN 13480-1 až 8 (harmonizácia 2008/68/EC)3/  zaoberajúci sa materiálmi, navrhovaním a výpočtami, výrobou a inštaláciou, kontrolou a skúšaním, dodatočnými požiadavkami na podzemné potrubia, posudzovaním zhody, požiadavkami na potrubia z hliníka. K tomuto súboru pribudne v dohľadnej budúcnosti časť 11, zaoberajúca sa  dodatočnými požiadavkami na vodíkové aplikačné potrubie.

Výsledkom ich činnosti sú európske normy, ktoré sú implementované do národných sústav noriem všetkých členských štátov EU a EZVO.

Na medzinárodnej úrovni je tvorba technických noriem v oblasti vodíkových technológií predmetom činnosti viacerých technických medzinárodných technických komisií. V ISO sú to napr. ISO/TC 197 Vodíkové technológie alebo ISO/TC 58 Oceľové fľaše na plyny a ISO/TC 220 Kryogénne nádoby Podrobnejšie informácie o vydaných a pripravovaných normách je možné nájsť na https://www.iso.org/technical-committees.html .

Na úrovni európskych normalizačných organizácií bola zriadená spoločná technická komisia CEN/CENELEC/JTC 6 Vodík v energetických systémoch, kde je v procese spracovania EN ISO 24078 Vodík v energetických sústavách - Slovník, ktorý bude po predpokladanom prijatí v roku 2023 zavedený aj do sústavy STN. Programom práce tejto technickej komisie sa zaoberajú slovenskí odborníci združení v TK 50 Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov a  TK 51 Plynárenstvo.   

Sústava STN obsahuje aj ďalšie technické normy súvisiace s vodíkovými technológiami:

  • v oblasti bezpečnosti zaobchádzania s plynmi napr. STN EN 1839: 2017 Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár a stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) pre horľavé plyny a pary; STN EN 15967: 2022 Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár
  • v oblasti kvality plynu napr. STN EN 16726+A1: 2019 Plynárenská infraštruktúra. Kvalita plynu. Skupina H; Súbor noriem STN EN ISO 6145-1 až 11  Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí.
  • v oblasti komponentov infraštruktúry  napr. STN EN 1775  dátum vydania: 2008 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku (predpoklad ukončenia revízie so zapracovaním požiadaviek na štandardizáciu pre vodík v roku 2025); STN EN 1594: 2014 Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku a podobne

Všetky normy zvedené v sústave STN sú k dispozícii na https://normy.unms.sk/.


3/ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68 / ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej   preprave nebezpečného tovaru