Vydané EN a iné publikácie CEN

Vydané EN a iné publikácie CEN

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách CEN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vydal ďalej uvedené európske normy a iné publikácie. Do vydania STN preberajúcich uvedené normy sa s týmito európskymi normami a inými publikáciami v oficiálnych jazykových verziách (dostupnosť nemeckých a francúzskych verzií odporúčame preveriť vopred) môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

Vydané európske normy a iné publikácie CEN