Vydané EN a iné publikácie CENELEC

Vydané EN a iné publikácie CENELEC

Oznámenie ÚNMS SR o vydaných európskych normách a iných publikáciách CENELEC

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) vydal ďalej uvedené európske normy a iné publikácie. Do vydania STN preberajúcich uvedené normy sa s týmito európskymi normami a inými publikáciami v oficiálnych jazykových verziách (dostupnosť nemeckých a francúzskych verzií odporúčame preveriť vopred) môžu záujemcovia oboznámiť na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

Vydané európske normy a iné publikácie CENELEC