Dohody pracovného stretnutia CWA

Dohody pracovného stretnutia CWA

Dohoda pracovného stretnutia CEN/CENELEC CWA
(CEN/CENELEC Workshop Agreement) je dokument vydaný organizáciou CEN/CENELEC, vypracovaný na pracovnom stretnutí CEN/CENELEC, ktorý odzrkadľuje dohodu identifikovaných jednotlivcov alebo organizácií zodpovedajúcich za jej obsah.

CEN/CENELEC CWA sú technické dokumenty, ktoré nemajú postavenie európskej normy a nemusia byť implementované do národnej sústavy noriem. Nie sú určené na podporu európskej legislatívy, ich predmetom nie sú závažné otázky bezpečnosti a zdravia. Sú vypracovávané najmä v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach techniky a technológií, čomu zodpovedá aj čas vypracovania týchto dokumentov, ktorý je zvyčajne 10 až 12 mesiacov.

Uvedené dokumenty sú dostupné najmenej v jednom z oficiálnych jazykov CEN/CENELEC. S publikáciami sa môžu záujemcovia oboznámiť, prípadne ich získať za poplatok na adrese:

Infocentrum
Karloveská 63
Bratislava

Prehľad o publikovaných CEN CWA je možné získať na webovej stránke CEN (www.cen.eu) – „Search Standards"

Vyhľadávacia maska CEN

Prehľad o publikovaných CENELEC CWA je možné získať na webovej stránke CENELEC (www.cenelec.eu) – „Advanced search"

Vyhľadávacia maska CENELEC