Rok 2014

Rok 2014

November je už tradične mesiacom kedy sa v Slovenskej republike odovzdávajú významné ocenenia v oblasti kvality, či už organizáciám alebo jednotlivcom. Aj tento rok sa v priestoroch Historickej budovy Národnej rady SR uskutočnilo odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2014 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2014.

Slávnostný večer sa uskutočnil 20. novembra 2014, kedy boli zároveň odovzdané ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života, Top manažéri kvality, ako aj titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Odovzdanie ocenení bolo vyvrcholením aktivít, ktoré Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uskutočňoval počas celého roka s cieľom podpory, propagácie a zvyšovania povedomia o kvalite v Slovenskej republike. K tomuto cieľu nemalou mierou prispievajú i jednotlivci, ktorí sa počas svojho profesijného života zaslúžili o významný rozvoj kvality na Slovensku.

Prezident Slovenskej republiky, Andreja Kisku a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Jozef Mihok odovzdali počas slávnostného večera ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality:

  • prof. Alexandrovi Linczényimu, CSc. a
  • prof. Ivanovi Slimákovi, CSc. 

Profesor Alexander Linczényi ukončil vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v roku 1954, po skončení štúdia nastúpil ako asistent na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, kde absolvoval ašpirantské štúdium. Bol habilitovaný za docenta a inaugurovaný za profesora, všetko v odbornej oblasti riadenia kvality. Touto problematikou sa zaoberal od roku 1960. Je autorom 9 monografií a 150 vedeckých a odborných článkov z tohto odboru. Profesor Linczényi založil vedný odbor Inžinierstvo kvality na slovenských technických univerzitách. V roku 2005 získal ocenenie vedec roka. Bol riešiteľom celého radu štátnych výskumných úloh, zahraničných grantov a grantov VEGA a KEGA z problematiky manažérstva kvality.

na fotografii Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, Alexander Linczényi, ocenený za celoživotný prínos v oblasti kvality a Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR

 

Profesor Ivan Slimák sa zaslúžil o realizovanie vedecko-výskumnej, vzdelávacej a inžinierskej práce v oblasti metrológie, presnej mechaniky a riadenia kvality produkcie. Bol zakladateľom výučby kvality produkcie ako študijného zamerania v roku 1974, čím sa dostalo Československo medzi prvé krajiny s takýmto študijným programom v svetovom meradle. Bol tvorcom koncepcie a spoluorganizátorom 16-tich medzinárodných konferencií „Kvalita práce, produkcie a života“ v Piešťanoch od roku 1980. Profesor Slimák zavádzal štatistickú reguláciu a systémy komplexného riadenia kvality v mnohých československých organizáciách. Na pozvanie prednášal na konferenciách v USA, Rakúsku a Číne. Získal uznania Európskej organizácie pre kvalitu za zavedenie vysokoškolskej výučby v oblasti kvality produkcie v Československu.

na fotografii Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, Ivan Slimák, ocenený za celoživotný prínos v oblasti kvality a Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR