Rok 2013

Rok 2013

Dňa 11. novembra 2013 sa v priestoroch Historickej budovy Národnej rady SR uskutočnilo odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2013. Počas slávnostného večera boli zároveň odovzdané ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života, Top manažéri kvality, ako aj titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Odovzdanie ocenení bolo vyvrcholením aktivít, ktoré Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) uskutočňoval počas celého roka s cieľom podpory, propagácie a zvyšovania povedomia o kvalite v Slovenskej republike. K tomuto cieľu nemalou mierou prispievajú i jednotlivci, ktorí svojou prácou a nadšením významnou mierou prispeli k tomu, že kvalita nie je iba pojem, ale je súčasťou každodenného života každého jedného z nás.

Predseda ÚNMS SR, Jozef Mihok ocenil osobnosti za celoživotný prínos v oblasti kvality plaketou predsedu ÚNMS SR.

Ocenenie získali:

  • Ing. Michal Ľach
  • Prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

na fotografii Ing. Michal Ľach, ocenený za celoživotný prínos v oblasti kvality

Ing. Michal Ľach vyštudoval Vysokú školu ekonomickú a v roku 1972 nastúpil do národného podniku Chemosvit vo Svite. Tu prešiel viacerými funkciami v dovoze, zásobovaní a v obchodnom úseku, kde všade získaval cenné skúsenosti, ktoré neskôr uplatnil vo vrcholovej funkcii. V roku 1989 bol zvolený za riaditeľa štátneho podniku Chemosvit a v riadení firmy pokračoval aj po jej transformovaní na akciovú spoločnosť už ako generálny riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva. Spoločnosť prešla náročnou reštrukturalizáciou, úspešne sa vybudoval systém manažérstva kvality a jej výrobky získali rad významných ocenení. Na všetkých týchto činnostiach sa Michal Ľach podieľal svojou osobnou angažovanosťou, profesionálnym prístupom a neustávajúcou aktivitou v prospech spoločnosti i regiónu. V súčasnosti je Michal Ľach predsedom predstavenstva spoločností Finchem, a.s. a Chemosvit Folie, a.s.

na fotografii prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD., ocenená za celoživotný prínos v oblasti kvality

Prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. patrí medzi popredných slovenských odborníkov v oblasti inžinierstva a manažérstva kvality. Je autorkou niekoľkých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných pomôcok. Viedla viacero domácich a zahraničných projektov a podieľala sa na vývoji učebných osnov a učebných textov pre kurzy v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Absolvovala celý rad prednášok na zahraničných vysokých školách ako aj v rámci pozvaní a vystúpení na konferenciách, sympóziách a seminároch. Je členkou pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, pre oblasť výskumu inžinierstvo a technológie. V súčasnosti garantuje študijné programy v odbore kvalita produkcie na Hutníckej fakulte, Technickej univerzity v Košiciach a zaoberá sa najmä zlepšovaním kvality v priemysle, zdravotníctve a školstve. V týchto oblastiach vedie aj domáce a zahraničné projekty, školí doktorandov a spolupracuje s praxou.