Rok 2008

Rok 2008

Dlhoročný zamestnanec Ladislav Kucko, vo VSŽ, neskôr VSŽ Oceľ, s.r.o. a následne USSK odpracoval 39 rokov svojho plodného života.

Nastúpil ako zaškolenec z Novej Huty Ostrava do závodu Koksovňa, kde pôsobil 9 rokov v prevádzke, a má naň (s odstupom času) len dobré spomienky. Pri tejto príležitosti hodno poznamenať, že jednou z jeho posledných činností ako manažéra kvality USSK a tajomníka Interného certifikačného miesta pre kvalitu a enviroment, bolo slávnostné odovzdanie Certifikátu kvality na SMK podľa normy EN ISO 9001/2000 práve tomuto závodu.

Potom cez prácu na Podnikovom dispečingu, rozborára na Úseku riadenia kvality, vedúceho odboru Technický servis sa vypracoval na odborníka v oblasti systémov riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO série 9000. Jeho neodškriepiteľnou zásluhou je, že závod VSŽ Teplá valcovňa ako prvá organizácia v post-socialistickom bloku získala Certifikát systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 od certifikačnej spoločnosti RWTUV. Pikantné na tejto skutočnosti je fakt, že RWTUV musela na túto certifikáciu povolať odborníka až z ďalekej Indie, pretože na oblasť hutníctva nemala v Európe iného odborníka k dispozícii.

S pribúdajúcimi certifikovanými závodmi a spoločnosťami vo vnútri VSŽ, resp. satelitnými spoločnosťami skupiny podnikov VSŽ, pribúdali do portfólia poradenstva teraz už odboru Rozvoja systémov riadenia kvality, pod jeho vedením, aj firmy z celého Slovenska. Keďže prácou rastie človek, zákonite došlo aj k tomu, že Ladislav Kucko sa stal uznávaným odborníkom nielen v US Steel, ale v národnom aj medzinárodnom meradle. Zúčastňoval sa na medzinárodných kongresoch a bol zapojený do tvorby noriem. Zároveň bol za US Steel kooptovaný do komisie technickej normalizácie pri organizácii EUROFER.

Nemožno obísť ani jeho pôsobenie v oblasti vzdelávania. Významne sa podieľal na priprave kurzov a vzdelávacích aktivitách SMK pre našich zamestnancov. Jeho zásluhou bolo vyškolených desiatky manažérov v základných, nadstavbových, audítorských a iných kurzoch kvality.

Ladislav Kucko pôsobil aj na Technickej univerzite v Košiciach, kde pomáhal vychovávať nových odborníkov systému manažérstva kvality aj pre našu firmu a jeho poslucháči sú v pozíciách manažérov kvality vo firmách na celom Slovensku.

Výpočet jeho aktivít v odbornom, alebo aj umeleckom svete (dlhoročný predseda Košického speváckeho zboru učiteľov) by bol ešte veľmi dlhý a nebol by mu po vôli, pretože bol skromný človek. V spojení s ním treba však oceniť ešte jendu jeho, nie tak všeobecne rozšírenú vlastnosť, a to, že popri tom všetkom, zostal nesmierne ľudský a prístupný každému, kto od neho potreboval pomoc a radu. Bol to "človek" a profesionál vo všetkom, čím sa zaoberal. Zomrel v septembri 2008.