Návrhy na zrušenie STN

Návrhy na zrušenie STN

V súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky navrhuje na zrušenie  slovenské technické normy (STN) z dôvodu ich technickej zastaranosti, neaktuálnosti alebo z iných dôvodov. Každý subjekt, ktorý má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 2 mesiacov od dátumu ich zverejnenia prostredníctvom formulára (DOC, 37,9 kB) a jeho zaslaním  na:

poštovú adresu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

alebo

e-mailovú adresu zodpovedného zamestnanca uvedeného v zozname,

alebo

e-mailovú adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Upozornenie:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udržiava fond zrušených STN a poskytuje ich na základe objednávky.  

Ak zainteresované strany identifikujú potrebu riešenia technickej špecifikácie, ktorá je predmetom zrušenej STN, avšak v súlade s aktuálne dosiahnutým stavom vedy a techniky, môžu zaslať podnet na vypracovanie revidovanej verzie STN na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zverejnenú na jeho webovom sídle.

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN (po previerke v technickej komisii)

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN (aktualizácia sústavy STN)

STN schválené od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1970 (PDF, 558,1 kB)
Formulár na námietky proti zrušeniu pôvodnej STN schválenej od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1970 (DOC, 38,9 kB). Zverejnenie bude sprístupnené od 2. 10. 2023, ako je uvedené vo formulári.