Návrhy na zrušenie STN

Návrhy na zrušenie STN

V súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky navrhuje na zrušenie  slovenské technické normy (STN) z dôvodu ich technickej zastaranosti, neaktuálnosti alebo z iných dôvodov. Každý subjekt, ktorý má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 2 mesiacov od dátumu ich zverejnenia prostredníctvom formulára (DOC, 37,9 kB) a jeho zaslaním  na:

poštovú adresu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

alebo

e-mailovú adresu zodpovedného zamestnanca uvedeného v zozname,

alebo

e-mailovú adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Upozornenie:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udržiava fond zrušených STN a poskytuje ich na základe objednávky.  

Ak zainteresované strany identifikujú potrebu riešenia technickej špecifikácie, ktorá je predmetom zrušenej STN, avšak v súlade s aktuálne dosiahnutým stavom vedy a techniky, môžu zaslať podnet na vypracovanie revidovanej verzie STN na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zverejnenú na jeho webovom sídle.

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN (po previerke v technickej komisii)

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN (aktualizácia sústavy STN)

STN schválené od 1. 1. 1961 do 31. 12. 1965 (PDF, 522 kB) a Formulár na námietky proti zrušeniu pôvodnej STN (DOC, 38,4 kB) schválenej od 1. 1. 1961 do 31. 12. 1965.