Informácie o terminologickej databáze

Čo obsahuje terminologická databáza?

Terminologická databáza obsahuje termíny a definície z platných ako aj zrušených slovenských technických noriem (ďalej len „STN“), predbežných slovenských technických noriem (ďalej len „STN P“) a technických normalizačných informácií (ďalej len „TNI“) prijatých do sústavy STN prevzatím európskych a medzinárodných noriem a normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka. Terminologická databáza tiež obsahuje termíny a definície z národnej prílohy STN, STN P a TNI prijatých do sústavy STN prevzatím európskych a medzinárodných noriem a normalizačných dokumentov bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku, pokiaľ táto národná príloha obsahuje preklad termínov a definícií do štátneho jazyka. V terminologickej databáze sa tiež nachádzajú termíny a definície z pôvodných platných ako aj zrušených STN, STN P, TNI, t. j. tých STN, ktoré upravujú oblasť, ktorá nie je predmetom úpravy európskej normy alebo medzinárodnej normy, a ktorá je spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej moci.

Termíny a definície preložili alebo vypracovali riešitelia úloh plánu technickej normalizácie v spolupráci s členmi vecne príslušných technických orgánov (technických komisií, pracovných skupín alebo projektových skupín, ktorých zoznam je zverejnený na adrese: https://www.normoff.gov.sk/stranka/119/narodne-technicke-komisie/) a sú výsledkom konsenzu dosiahnutého v týchto technických orgánoch v čase ich vypracovania.

V akých jazykoch sú termíny a definície v terminologickej databáze?

Termíny a definície sú len v slovenskom a v anglickom jazyku.

Prečo je užitočné používať terminologickú databázu v technickej normalizácii?

Používanie zavedenej terminológie pri riešení nových úloh v technickej normalizácii pomôže zabezpečiť terminologickú správnosť a jednotnosť v jednotlivých oblastiach technickej normalizácie a udržiavať a ďalej rozvíjať terminológiu v slovenskom jazyku tak, aby bola jednotná a stále aktuálna.

Pri účasti na zasadnutiach európskych a/alebo medzinárodných technických komisií alebo subkomisií či v pracovných skupinách, kde je pracovným jazykom angličtina, experti budú poznať zavedenú terminológiu v príslušnej oblasti.

Môžu sa používať termíny a definície z terminologickej databázy aj v iných oblastiach ako je technická normalizácia?

Áno. Termíny a definície v slovenských technických normách vypracovali (preložili) odborníci v príslušných oblastiach techniky, je preto žiaduce, aby sa táto odborná terminológia používala aj v iných oblastiach napríklad v školstve, vo vede a výskume, v legislatíve a pod.

Môžem prispieť k tvorbe nových termínov a definícií?

Áno, a to ako:

Ako sa vypracúvajú a uvádzajú termíny a definície v technických normách?

Postup vypracúvania a uvádzania termínov a definícií v pôvodných slovenských technických normách je opísaný v Metodickom postupe č. 10: 2022 (PDF, 2,1 MB)

Postupy vypracúvania a uvádzania termínov a definícií v medzinárodných a európskych normách sú opísané v príslušných vnútorných smerniciach, resp. predpisoch normalizačných orgánov ISO/IEC (https://www.iso.org/directives-and-policies.html) a CEN/CENELEC (https://boss.cen.eu/reference-material/refdocs/pages/)

Existujú ďalšie terminologické databázy v technickej normalizácii?

Áno. Napríklad medzinárodné normalizačné orgány ISO a IEC majú terminologické databázy používané v technickej normalizácii na týchto adresách: