Národné technické komisie

Národné technické komisie

Technická komisia (ďalej len „TK“) je podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov odborný poradný orgán Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako slovenského národného normalizačného orgánu.

TK sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania technickej komisie upravuje Štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie (PDF, 546 kB), ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

Zásady etického správania člena TK upravuje Etický kódex v oblasti technickej normalizácie (PDF, 226,2 kB). 

Vyhľadávanie národnej technickej komisie alebo projektovej komisie je možné podľa jej označenia, kľúčového slova alebo podľa sektora, v ktorom je zaradená v záložke „Národné technické komisie“ na Centrálnom repozitári noriem:
ttps://standard.normoff.gov.sk/narodne-technicke-komisie/.

Po vyhľadaní národnej technickej komisie sa viete cez jej označenie dostať k ďalším informáciám. V rozšírenom pohľade sú zverejnené informácie o oblasti pôsobenia národnej technickej komisie, jej tajomníkovi, predsedovi, členoch nominovaných zainteresovanými stranami. Rovnako tu nájdete aj partnerské európske a medzinárodné technické komisie, ktorých prácu národná technická komisia sleduje.

Inštruktážne video k záložke „Národné technické komisie“ na Centrálnom repozitári noriem je zverejnené: https://www.youtube.com/watch?v=2I6wc7E0xxI

Zapojte sa do procesu tvorby technických noriem a staňte sa členom TK, podrobnejšie informácie o rôznych formách zapojenia sa nájdete v sekcii Zapojte sa a spolupracujte.

Záujem zapojiť sa do činností technickej normalizácie môže Vaša organizácia/subjekt prejaviť zaslaním žiadosti (DOC, 127,5 kB) o členstvo Vami nominovaného zástupcu v technickej komisii. Pre jej rýchle a úspešné vybavenie je potrebné, aby žiadosť bola podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Vašej organizácie/subjektu. Súčasťou žiadosti je aj dotazník Vašej organizácie/subjektu. Žiadosť spolu s dotazníkom zašlite tajomníkovi príslušnej TK, ktorého kontakt je uvedený v príslušných tabuľkách jednotlivých sektorov na webovej stránke, prípadne zaslaním na všeobecnú adresu technickekomisie@normoff.gov.sk, odkiaľ bude tajomníkovi pridelená. K žiadosti prosím priložte aj stručný profesijný životopis Vášho zástupcu, ktorého do technickej komisie nominujete. Životopis má obsahovať minimálne náležitosti podľa platného Štatútu technickej komisie a rokovacieho poriadku technickej komisie. Pokiaľ nemáte pripravený originálny profesijný životopis zástupcu, môžete použiť aj nasledujúci vzor životopisu (DOCX, 39,3 kB).

Informácie o všetkých technických komisiách a subkomisiách a iných technických grémiách nájdete cez pripravené prepojenie na stránkach:

CEN – Európsky výbor pre normalizáciu 

CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 

ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia