Národné technické komisie

Národné technické komisie

Technická komisia (ďalej len „TK“) je podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov odborný poradný orgán Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako slovenského národného normalizačného orgánu.

TK sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania technickej komisie upravuje Štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie (PDF, 546 kB), ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

Zásady etického správania člena TK upravuje Etický kódex v oblasti technickej normalizácie (PDF, 226,2 kB). 

Kompletný, priebežne aktualizovaný zoznam aktívnych TK (XLS, 73,7 kB) s ich číselným a slovným označením je možné stiahnuť vo formáte Excel.

Zoznamy TK s prepojením na partnerské európske a medzinárodné technické komisie (ďalej len „TC“) sú uvedené v príslušných excelovských tabuľkách pre jednotlivé sektory. Tabuľka každého sektoru obsahuje základné informácie o TK (názov, meno predsedu s mailovým kontaktom, meno tajomníka s mailovým kontaktom) a zoznam TC, ktoré sú pre danú TK partnerské. V prípade, že pre TC existuje spracovateľ medzinárodnej spolupráce, uvádza sa jeho meno a mailový kontakt.

Projektové komisie zriadené v danom sektore na tvorbu konkrétneho normalizačného dokumentu, ktorého predmet nepatrí do pôsobnosti žiadnej existujúcej TK, sa uvádzajú v dolnej časti tabuľky.

TC v danom sektore, ktoré nie sú partnerské k žiadnej TK na národnej úrovni, ale na tvorbe stanovísk k návrhom dokumentov týchto TC spolupracujú spracovatelia medzinárodnej spolupráce, sa uvádzajú v dolnej časti tabuľky s menami spracovateľov a s ich mailovým kontaktom.

Sektor/prepojenie na TK Názov sektoru
A (XLSX, 15,7 kB) Služby
B (XLSX, 35,3 kB) Budovy a výstavba
C (XLSX, 11,3 kB) Chemické látky, chemické inžinierstvo
F (XLSX, 18,4 kB) Základné normy a ostatné nezaradené
H, N (XLSX, 22,8 kB) Výrobky pre domácnosť a voľný čas, nekovové materiály
I (XLSX, 14,4 kB) Strojné inžinierstvo, ergonómia
M (XLSX, 18,5 kB) Kovové materiály, nedeštruktívne skúšanie
P (XLSX, 14,2 kB) Plynárenstvo
S (XLSX, 22,6 kB) Zdravie, životné prostredie a zdravotnícke prístroje a vybavenie
T (XLSX, 19,7 kB) Doprava, mechanické spracovanie a údržba, balenie a obaly
Z (XLSX, 16 kB) Informačné technológie
El (XLSX, 20,3 kB) Elektrotechnická oblasť a energetika

Zapojte sa do procesu tvorby technických noriem a staňte sa členom TK, podrobnejšie informácie o rôznych formách zapojenia sa nájdete v sekcii Zapojte sa a spolupracujte.

Záujem zapojiť sa do činností technickej normalizácie môže Vaša organizácia/subjekt prejaviť zaslaním žiadosti (DOC, 127,5 kB) o členstvo Vami nominovaného zástupcu v technickej komisii. Pre jej rýchle a úspešné vybavenie je potrebné, aby žiadosť bola podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Vašej organizácie/subjektu. Súčasťou žiadosti je aj dotazník Vašej organizácie/subjektu. Žiadosť spolu s dotazníkom zašlite tajomníkovi príslušnej TK, ktorého kontakt je uvedený v príslušných tabuľkách jednotlivých sektorov na webovej stránke, prípadne zaslaním na všeobecnú adresu technickekomisie@normoff.gov.sk, odkiaľ bude tajomníkovi pridelená. K žiadosti prosím priložte aj stručný profesijný životopis Vášho zástupcu, ktorého do technickej komisie nominujete. Životopis má obsahovať minimálne náležitosti podľa platného Štatútu technickej komisie a rokovacieho poriadku technickej komisie. Pokiaľ nemáte pripravený originálny profesijný životopis zástupcu, môžete použiť aj nasledujúci vzor životopisu (DOCX, 39,3 kB).

Informácie o všetkých technických komisiách a subkomisiách a iných technických grémiách nájdete cez pripravené prepojenie na stránkach:

CEN – Európsky výbor pre normalizáciu 

CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 

ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia