7. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

7. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Súťaž „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ je jednou zo strategických aktivít Národného programu kvality SR.

Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. 

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť),
  • kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník),
  • kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia),
  • kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia).

Do súťaže bolo zaradených 184 príspevkov publikovaných v období od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014, ktoré sa zaoberali problematikou kvality práce, produkcie a života.     

Hodnotiteľská komisia súťaže, ktorá zasadala dňa 9.10.2014 rozhodla, že oceneným v roku 2014 sa stáva:

kategória A)   
Ján Košturiak s príspevkom pod názvom Moderný manažment? Ako za socíku (PDF, 171,8 kB) (PDF, 171,8 kB), uverejneným v týždenníku Trend dňa 7.8.2014,

kategória B)   
Alžbeta Szabóová s odborným príspevkom pod názvom Interný dokument – môj kolega, môj partner (PDF, 337,8 kB) (PDF, 337,8 kB), uverejneným v časopise Kvalita dňa 1.6.2014,

kategória C)   
Anna Šatanová a kolektív z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí dňa 21.5.2014 uverejnili v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence svoj vedecký príspevok s názvom How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model (PDF, 602,2 kB) (PDF, 602,2 kB),

kategória D)
Tomáš Paukovček z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline s diplomovou prácou s názvom Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním (PDF, 163,9 kB) (PDF, 163,9 kB),

kategória E)
Peter Madzík z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline s dizertačnou prácou s názvom Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka (PDF, 177,8 kB) (PDF, 177,8 kB).

Vyhlásenie výsledkov sa konalo pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014 dňa 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR.