Počet úspešných používateľov európskeho nástroja na zlepšovanie modelu CAF sa v Slovenskej republike rozšíril o ďalšiu samosprávu. Mestu Šaľa udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej prebral primátor Mesta Šaľa, Jozef Belický.

Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR, Katarína Surmíková Tatranská „Samosprávy sú spomedzi organizácií verejnej správy najbližšie k občanom. Starajú sa o ich životné situácie. To akým spôsobom sú ich požiadavky vybavené výrazne ovplyvňuje život v danom meste alebo obci. Som rada, že máme v národnom projekte ÚNMS SR zapojených až deväť samospráv, ktoré si na zlepšovanie poskytovaných služieb a fungovania mestských úradov vybrali práve model CAF. Mestu Šaľa k získaniu titulu Efektívny používateľ modelu CAF srdečne blahoželám a želám veľa entuziazmu na ďalšej ceste zlepšovania“.

Mesto Šaľa sa zapojilo do národného projektu ÚNMS SR Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, kde za podpory CAF centra absolvovalo štrnásťmesačnú implementáciu rozdelenú na štyri fázy. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Iniciátorom zlepšovania prostredníctvom modelu CAF bol primátor za podpory ďalších členov vedenia mesta a aktívnej účasti a zaangažovanosti zamestnancov mestského úradu. Spoločným úsilím prešli procesom samohodnotenia, kde nastavili zrkadlo aktuálnemu fungovaniu mestského úradu a na základe podnetov pripravili a začali plniť akčný plán zlepšovania. Celý priebeh implementácie, ako aj uchopenie ôsmich princípov výnimočnosti na záver preverilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Na základe záverov z neho tím hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF odporučil Mestu Šaľa udeliť titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Mesto Šaľa - kvalita v samospráve je cestou k spokojnosti občanovNa fotografii: Jozef Belický, primátor Mesta Šaľa a Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR