Ing. Peter Kadlec, riaditeľ Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI), nám odpovedal na otázky týkajúce sa činnosti SMI, o jeho kompetenciách, ako i s akými najčastejšími porušeniami sa stretávajú inšpektori v praxi.

1. Pán riaditeľ, môžete nám predstaviť Vašu organizáciu, jej poslanie a činnosť?
Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyvateľov, v neposlednom rade i ochranu podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť vykonávajú zodpovedne.

Inšpektorát kontroluje u dozorovaných osôb dodržiavanie používania zákonných meracích jednotiek a iných meracích jednotiek a ich symbolov, povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla, povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh, požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných Slovenským metrologickým ústavom (ústav), určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou, požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej registrácie, technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na určený výrobok podľa osobitných predpisov, povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia, povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby, požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu. 

Inšpektorát skúša alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru, kontroluje či na určené meradlá uvedené na trh podľa zákona o posudzovaní zhody bolo vydané prehlásenie o zhode a sú označené značkou zhody, či vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode, či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nefalšované, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, autorizovanými a registrovanými osobami, výrobcami a dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi meradiel, výrobcami a dovozcami spotrebiteľsky balených výrobkov pri zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike, ktoré majú podstatný vplyv pri ochrane spotrebiteľa.

2. Aké fyzické a právnické osoby má SMI kompetenciu kontrolovať?
Ako príklad môžeme uviesť používateľa určeného meradla, ktorým je orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba, ktorá používa určené meradlo alebo hodnotu indikovanú určeným meradlom pri meraní, ktoré súvisí s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, pri príprave spotrebiteľského balenia, v inej oblasti verejného života, kde môže vzniknúť konfliktný záujem na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujem fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

3. S akými druhmi porušení sa SMI najčastejšie stretáva v praxi?
Medzi najčastejšie porušenia patria napríklad nepoužívanie jednotiek a ich symbolov ustanovené zákonom, nepoužívanie povinne kalibrovaných meradiel ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom s dokladom o kalibrácii, používanie určených meradiel bez platného overenia, nepoužívanie určených meradiel na účel podľa zákona o metrológii, nevedenie evidencie používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia, uvedenie na trh spotrebiteľského balenia, ktorých skutočný obsah nezodpovedal menovitému množstvu a neplnenie povinností autorizovanými alebo registrovanými osobami. 

4. Aké bude zameranie kontrolnej činnosti SMI na najbližšie obdobie?
Kontrolná činnosť inšpektorátu sa v najbližšom období bude zameriavať na používanie určených meradiel pri rozpočítaní nákladov v spojitosti s užívaním domov, bytov a nebytových priestorov a dodávky vody do bytových, nebytových a iných podnikateľských priestorov, používanie určených meradiel najmä pri priamom predaji v obchodných reťazcoch, v zariadeniach spoločného stravovania a predaji, v pneuservisoch, autoservisoch, pri výkupe, predaji a spracovaní obilnín a olejnín, pri výrobe a spracovaní liehu - výrobné podniky (liehovary) a pálenice, v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd a pod.

Ďakujeme za rozhovor Ing. Petrovi Kadlecovi, riaditeľovi SMI.