NOVÁ STN, KTORÁ ŠPECIFIKUJE  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA BIOBANKING PRÍSTUPNÁ V SLOVENSKOM JAZYKU

Od 1. januára 2023 bude pre verejnosť prístupná v slovenskom jazyku nová STN EN ISO 20387 Biotechnológia. Biobanking. Všeobecné požiadavky na biobanking (ISO 20387: 2018).

Prijatie STN v slovenskom jazyku podporuje projekt založenia a prevádzkovania systému biobánk na Slovensku, na ktorý už dlho čakali experti z medicínskeho výskumu.

Tohto roku sa začala stavať v Martine pri Jeseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave národná biobanka Slovenska. Bude slúžiť ako systémové úložisko už diagnostikovaných biologických vzoriek pacientov i zdravých ľudí z celého Slovenska. Jej súčasťou bude aj digitálna biobanka s bioinformatickou časťou, ako aj archiváciou digitálnych záznamov vrátane využívania algoritmov umelej inteligencie, ktoré umožnia prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami. Slovenská národná biobanka bude prepojená s podobnými databázami na celom svete.

S cieľom podporiť dôveru v biobankovanie bola vypracovaná medzinárodná norma ISO 20387 Biotechnology. Biobanking. General requirements for biobanking vydaná v roku 2018, ktorá bola v roku 2020 prevzatá ako európska norma EN ISO 20387 a následne ako slovenská technická norma STN EN ISO 20387. Obsahuje požiadavky umožňujúce biobankám preukázať kompetentnú činnosť biobanky a schopnosť poskytovať biologický materiál a súvisiace údaje v primeranej kvalite pre medicínsky výskum a vývoj. To sa má dosiahnuť plánovaním a implementáciou politík, procesov a postupov pokrývajúcich životný cyklus biologických materiálov a s nimi súvisiacich údajov. Používanie tohto dokumentu má uľahčiť spoluprácu, podporiť výmenu bioinformácií a pomôcť pri harmonizácii postupov medzi biobankami, výskumníkmi a inými stranami (napr. regulačnými a akreditačnými orgánmi).

Záujemcovia si môžu STN EN ISO 20387 objednať za úhradu od 1.1.2023 prostredníctvom Portálu noriem alebo na e-mailovej adrese shop@normoff.gov.sk.