Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na získanie podpory pri implementácii modelu CAF prostredníctvom CAF centra.

Čo ponúkame

Cieľom ÚNMS SR je rozšíriť počet používateľov modelu CAF v Slovenskej republike a celkovo zvýšiť úroveň zavádzania nástrojov manažérstva kvality naprieč celou verejnou správou. Prostredníctvom CAF centra poskytne úrad podporu v podobe konzultácií, vzdelávania a posudzovania v celkovom rozsahu 169 hodín, a to 9 organizáciám verejnej správy. Cieľom je poskytnutie podpory organizácii počas celého procesu implementácie modelu CAF, ktoré je zakončené získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, platného 2 roky.

Ako sa zapojiť

Organizácia verejnej správy sa môže zapojiť do výzvy zaslaním listu štatutára na predsedníčku ÚNMS SR, v ktorom vyjadrí záväzné rozhodnutie o implementácii modelu CAF vo svojej organizácii s využitím podpory ÚNMS SR. List treba poslať v elektronickej podobe vo forme scanu na adresu kvalita@normoff.gov.sk a originál listu následne poslať poštou v papierovej podobe na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Odbor kvality a projektového riadenia, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava.

Poskytnutie podpory pri implementácii modelu CAF je v rámci tejto výzvy limitované na 9 organizácií, preto budú úspešnými organizáciami tie, ktoré pošlú svoje záväzné rozhodnutie ako prvé. Po ukončení výzvy bude všetkým organizáciám, ktoré vyjadria záujem o podporu pri implementácii modelu CAF, zaslané vyrozumenie o získaní, resp. nezískaní podpory CAF centra pri implementácii modelu CAF.

Výzva je vyhlásená od 26. januára 2023 10:00 h do 7. februára 2023 14:00 h.

------------------
Poznámka:
Z dôvodu zabezpečenia efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov bude s úspešnými organizáciami uzatvorený zmluvný vzťah.