Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2019 Z. z. (ďalej len „návrh nariadenia vlády“). Prípravou návrhu nariadenia vlády sa zabezpečí transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2380 z 23. novembra 2022, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu.

Predkladaná právna úprava vychádza z potreby najmä:

  • upraviť štruktúru ustanovení týkajúcich sa vybraných rádiových zariadení, pre ktoré sa ustanovujú spoločné nabíjacie zariadenia (nabíjačky),
  • ustanoviť požiadavky na spoločné nabíjacie rozhranie, na spoločný komunikačný protokol nabíjania,
  • ustanoviť požiadavky na označovanie nabíjacieho zariadenia a upraviť informácie poskytované spotrebiteľom.  

Konzultácie k pripravovanému návrhu nariadenia budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií v elektronickej forme, prípadne vo forme rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave návrhu nariadenia vlády, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s notifikovanými osobami, ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.

Kontakt: tel.: 02/20 90 72 92; e-mail: katarina.kozmova@normoff.gov.sk