Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF udelil ďalší titul Efektívny používateľ modelu CAF. Mesto Skalica je deviatou samosprávou, ktorá tento titul v období trvania národného projektu získala.

Mesto Skalica bolo poslednou organizáciou, ktorá sa zapojila do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy a získala podporu pri implementácii modelu CAF prostredníctvom CAF centra. Samotná implementácia v organizácii začala v novembri 2021. Počas dvanástich mesiacov prešla procesom samohodnotenia, externým posúdením, následným  procesom zlepšovania a záverečným hodnotením Externej spätnej väzby modelu CAF, pri ktorom bolo objektívne dokázané správne nastavenie aktivít mesta s cieľom trvalého zlepšovania.

„Proces samohodnotenia je náročný proces a záťaž pre všetkých zainvolvovaných zamestnancov. Je to však jedinečná príležitosť zistiť, ako na tom naša organizácia je a ako ju vidia naši vlastní zamestnanci. Zároveň sa samohodnotiaca správa stáva odrazovým mostíkom pre rôzne zlepšovacie aktivity, ktoré posunú organizáciu vpred.“ 

MESTO SKALICA SA PRIDALO K OCENENÝM ORGANIZÁCIÁMTitul si z rúk riaditeľky odboru kvality a projektového riadenia Anny Budiakovej prebrala primátorka mesta Oľga Luptáková (na fotografii vľavo) a metodička modelu CAF Tatiana Šteflíková (vpravo).

K získaniu ocenenia srdečne blahoželáme.