Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF zrealizoval hodnotenie úrovne manažérstva kvality a princípov výnimočnosti v ďalších dvoch stredných školách.

Stredná škola obchodu a služieb v Čadci a Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra sa v minulosti zapojili do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, implementovali model CAF a v období 2020/2021 prvýkrát získali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Následne sa obe školy venovali zlepšovacím aktivitám v oblastiach, ktoré si sami zadefinovali, že je potrebné sa im venovať. Pred rokom prešli opäť samohodnotením, v ktorom sa odrazili už výsledky predchádzajúceho zlepšovania.

S cieľom zistenia, či postupujú správne a napredujú dostatočne, požiadali obe stredné školy o opätovné hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, ktoré obe úspešne absolvovali a obhájili titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Obom stredným školám gratulujem k opätovnému získaniu titulu. Predstavujú pre nás, ale aj pre celú sieť regionálneho školstva, svetlý príklad toho, že sa dá zlepšovanie v poskytovaní vzdelávania dosiahnuť aj prostredníctvom samohodnotiaceho nástroja – modelu CAF. Pozitívne vnímam aj to, že vedenie týchto stredných škôl šíri svoje skúsenosti z implementácie medzi svojimi partnermi a inými strednými školami. Dôkazom toho je, že sa na naše CAF centrum obrátilo viacero stredných škôl so záujmom o základné informácie o možnostiach implementácie.“

Titul odovzdala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská. V Čadci si ho prebrala riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Ľudmila Verčimáková za prítomnosti riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ondreja Buzalu a v Nitre bol titul odovzdaný riaditeľke Obchodnej akadémie Renáte Košovičovej za prítomnosti vedúceho odboru školstva, mládeže a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Štefana Ballu.

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

STREDNÉ ŠKOLY V ČADCI A NITRE POTVRDILI SVOJU VÝNIMOČNOSŤ