Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) organizuje v dňoch 7. - 8. júna 2023 školenie pre orgány dohľadu nad určenými výrobkami podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dvojdňové školenie orgánov dohľadu nad určenými výrobkami otvorila predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská, ktorá vyzdvihla dôležitosť vzdelávania a odovzdávania vzájomných skúseností v oblasti posudzovania zhody výrobkov, ich sprístupňovania na trhu tak, aby boli bezpečné pre konečného užívateľa.

Orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami, ktoré sa zúčastňujú školenia, sú:

  1. Slovenská obchodná inšpekcia,  
  2. Inšpektoráty práce,
  3. Dopravný úrad,
  4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
  5. Slovenský metrologický inšpektorát,
  6. Hlavný banský úrad,
  7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
  8. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

ŠKOLENIE ORGÁNOV DOHĽADU NAD URČENÝMI VÝROBKAMI