VYHLASUJEME 18. ROČNÍK SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyhlasuje osemnásty ročník súťaže Top manažéri kvality.

Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality.

Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať:

  • manažéra kvality,
  • špecialistu kvality,
  • metodika modelu CAF,
  • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
  • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Súťažné kategórie:

  • Kategória A) Top manažér kvality roka 2023 - súkromný sektor
  • Kategória B) Top manažér kvality roka 2023 - sektor verejnej správy

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 29. septembra 2023. Účasť v súťaži je bezplatná.

Bližšie informácie o súťaži nájdete v časti Kvalita.