ÚSPEŠNE SME UKONČILI PROJEKT ZVÝŠENIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V ÚNMS SR

Počet kybernetických útokov na organizácie a verejné inštitúcie každým rokom prudko narastá, pričom ako vyplýva z konštatovania Európskeho dvora audítorov, všeobecná úroveň pripravenosti nezodpovedá potenciálnym hrozbám. Z dôvodu zvýšenia pripravenosti Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) implementoval v uplynulom období projekt s názvom Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR, ktorý bol financovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rezorte ÚNMS SR a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z.z. a č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zavedenie kľúčových postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vytvorenie miesta pre manažéra pre kybernetickú bezpečnosť a rozširovanie povedomia zamestnancov o prípadných hrozbách spojených s kybernetickými útokmi je pre nás odrazovým mostíkom pre efektívnu ochranu sietí a informačných systémov.

Výsledok realizovaného projektu:

  • preškolení zamestnanci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • implementované smernice a politiky v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
  • nasadený offline klientský nástroj evidencie informačných aktív, rizík a incidentov.

Základné údaje o projekte Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR:

Prijímateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Sídlo:

Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP:

94 373,63 eur

Obdobie realizácie projektu:

02/2022 – 5/2023

Kód projektu:

311071BJM7

Zmluva:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6219210/

Ďalšie informácie:

  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 - https://www.opii.gov.sk/,
  • Webové sídlo Sprostredkovateľského orgánu  pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - www.mirri.gov.sk,
  • Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu - www.eufondy.sk.