ODOVZDANIE PRESTÍŽNYCH OCENENÍ ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje pravidelne súťaž Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Súťaž je najprestížnejšou cenou kvality a spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike. Sú v nej oceňované organizácie, ktoré aktívne pristupujú k plneniu požiadaviek svojich zákazníkov s cieľom zabezpečiť trvalé zvyšovanie kvality svojich výrobkov alebo poskytovaných služieb ako aj organizácie, ktoré si zobrali spoločenskú zodpovednosť za svoju filozofiu a prirodzenú súčasť svojho poslania.

Cieľom súťaže je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia. Ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti boli odovzdané úspešným organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorí dokázali svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 9. novembra 2023 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Medzi pozvanými hosťami boli ministri, štátni tajomníci, zástupcovia samosprávy a podnikateľského prostredia.


VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU A 

SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ROK 2023

Kategória A - KVALITA

Víťazi súťaže:

 • Adient Slovakia s.r.o. – odštepný závod Žilina (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • GEVORKYAN, a.s. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (organizácie verejného sektora)

Ocenení finalisti:

 • Tatravagónka a.s. Poprad (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • ZTS Elektronika SKS s.r.o. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • HMH, s.r.o. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 • Mesto Liptovský Mikuláš (organizácie verejného sektora)
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (organizácie verejného sektora)
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (organizácie verejného sektora)
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci (organizácie verejného sektora)
 • Stredná odborná škola Pruské (organizácie verejného sektora)

Kategória B – SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Víťazi súťaže:

 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
 •  Be Lenka, s.r.o. (malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Ocenený finalista:

 • Trenčiansky samosprávny kraj (organizácie verejného sektora)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2023

Ocenení:

Kategória A) súkromný sektor

 • Magdaléna Surová, SHP Harmanec, a.s.

Kategória B) sektor verejnej správy

 • Zuzana Hatríková, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PRÍSPEVOK V OBLASTI KVALITY ZA ROK 2023

Ocenení:

Kategória - najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)

 • Kamila Oláhová je autorkou príspevku s názvom „ESG je nástroj na získanie investorov a zákazníkov“, ktorý bol uverejnený v časopise Trend.

Kategória - najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

 • Jan Rybář a Peter Onderčo sú autormi príspevku s názvom „Příspěvek k měření parametrů tramvajových tratí“ a bol uverejnený v odbornom časopise Metrologie.

Kategória - najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník)

 • Lenka Girmanová, Marek Šolc, Peter Blaško a Jozef Petrík sú autormi vedeckého článku s názvom „Quality Management System in Education: Application of Quality Management Models in Educational Organization“, ktorý bol uverejnený vo vedeckom časopise Standards.

Kategória - najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia)

 • Kristian Jezsó obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom „Analýza procesu triedenia partikulárneho materiálu“ na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Kategória - najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia)

 • Ľubomír Druga obhájil svoju diplomovú prácu s názvom „Refaktorizácia a rozšírenie informačného systému pre podporu zabezpečovania kvality na Technickej univerzite v Košiciach“ na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská ocenila i osobnosť, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila kvalite a zvyšovaniu povedomia o nej. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality získal Miroslav Hrnčiar.