XXXVI. PLENÁRNE ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ STÁLEJ KOMISIE NA SKÚŠKY RUČNÝCH PALNÝCH ZBRANÍ C.I.P.

Zástupcovia Slovenskej delegácie C.I.P. za zúčastnili v dňoch 08.-10. novembra 2023 na XXXVI. Plenárnom zasadnutí Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní C.I.P., ktoré sa konalo v Budapešti.

Predmetom rokovania boli návrhy nových rozhodnutí C.I.P., ktoré sa týkali procesných záležitostí C.I.P., skúšania streliva, nových kalibrov a ďalších dôležitých tém v oblasti strelných zbraní a streliva pre civilné použitie.