KVALITA NA MINISTERSTVE OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SA POTVRDILA

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) obhájilo titul Efektívny používateľ modelu CAF. O preverenie napĺňania princípov výnimočnosti a zhodnotenia postupu implementácie modelu CAF požiadalo MO SR národného organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Výsledkom hodnotenia je opakované udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Model CAF implementovalo MO SR prvýkrát v roku 2020. Jeho podstatou je cyklické samohodnotenie a následné nastavenie zlepšovacích aktivít a projektov. MO SR pristúpilo k realizácii druhého implementačného cyklu s cieľom hľadania ďalších možností ako zefektívniť a zlepšiť chod ministerstva.

Titul Petrovi Krajčírovičovi, generálnemu tajomníkovi služobného úradu MO SR odovzdala Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR.

Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR: „Efektívnosť, správne nastavenie procesov a systémové riešenia sú v silovom rezorte akým je obrana mimoriadne kľúčové. Nemožno zabúdať ani na dôležitosť správneho nastavenia manažérstva rizík. Všetky tieto aspekty napomáhajú organizáciám zlepšovať rôzne manažérske systémy alebo nástroje, medzi nimi aj model CAF. Som veľmi rada, že MO SR sa v roku 2019 rozhodlo implementovať tento európsky model zlepšovania a ďalej úspešne pokračuje v jeho uplatňovaní. Môže tak byť príkladom pre ďalšie organizácie pôsobiace napr. v záchranných, či silových zložkách alebo pre tie s pôsobnosťou na úseku kritickej infraštruktúry.“

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.