PREZENTOVALI SME KONCEPT NEXT GENERATION NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII IEC

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej výmeny informácií v oblasti technickej normalizácie. Dňa 23. novembra 2023 zástupca odboru technickej normalizácie prezentoval na medzinárodnej konferencii IEC Academy koncept Next Generation.

Next Generation poskytuje platformu pre študentov a mladých profesionálov s cieľom rozvíjať budúcich lídrov, ktorí budú efektívne spolupracovať naprieč inštitúciami na národnej ako aj medzinárodnej úrovni na spoločných riešeniach z oblasti technickej normalizácie.

Zahraničných účastníkov konferencie zaujala najmä video súťaž „STeNormálni?" a prejavili záujem o jej prevzatie do vzdelávacích aktivít iných krajín. Súťaž bola zameraná na zviditeľnenie technických noriem prostredníctvom mladých ľudí využívajúcich moderné  komunikačné technológie.  

Tešíme sa, že naša práca je inšpiráciou presahujúcou medzinárodný rozmer.