Stredné školy už štandardne patria medzi tie organizácie verejnej správy, ktoré majú skutočne veľký záujem o kvalitu a zlepšovanie. Preto Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v novembri – mesiaci kvality – okrem prestížneho udeľovania cien v rámci Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť zameral pozornosť práve na túto cieľovú skupinu a pripravil pre stredné školy hneď dve aktivity.

Najprv sa v prvej polovici novembra uskutočnil online webinár na tému Cesta k výnimočnosti organizácie. Webinár bol určený pre riaditeľov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj pre zástupcov odborov školstva všetkých vyšších územných celkov (VÚC). Cieľom tohto krátkeho webinára bolo poskytnúť čo najširšiemu okruhu zástupcov stredných škôl malú ochutnávku toho, aké možnosti sa otvárajú stredných školám, ktoré sa rozhodnú zlepšovať a zefektívňovať svoje fungovanie a vyberú si k tomu model CAF.

Následne v spolupráci s VÚC boli nominované stredné školy zo všetkých samosprávnych krajov, zástupcovia ktorých sa zúčastnili dvojdňového prezenčného školenia venovaného modelu CAF a jeho implementácii. Školenie sa konalo v dňoch 27.-28. novembra 2023 v Hoteli Sorea Regia Bratislava a zúčastnilo sa ho takmer 50 zástupcov stredných škôl. Pozvanie prijali a svojimi aktívnymi vstupmi obohatili účastníkov aj stredné školy, ktoré model CAF už aktívne využívajú a sú držiteľmi titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Sú to SOŠ obchodu a služieb Čadca, Obchodná akadémia Nitra, SOŠ Pruské a SZŠ Prešov.

Aktivity nadväzujú na iniciatívy odboru kvality a projektového riadenia, ktorý v rámci CAF centra realizoval viaceré školenia určené pre stredné školy, ako aj hybridnú Konferenciu o kvalite vo vzdelávaní. Snažíme sa spájať organizácie rovnakého alebo podobného charakteru a pripravovať vzdelávacie aktivity pre ich špecifické potreby. Vytvárame predpoklad pre aktívne partnerstvá a výmenu skúseností a dobrej praxe.

Na ďalšie aktivity a spoluprácu so strednými školami sa veľmi tešíme.

ZÁUJEM STREDNÝCH ŠKÔL O KVALITU JE STÁLE VEĽKÝ

ZÁUJEM STREDNÝCH ŠKÔL O KVALITU JE STÁLE VEĽKÝ