PREDSTAVUJEME ĎALŠIEHO VÍŤAZA NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) predstavuje ďalšiu ocenenú organizáciu, ktorej dňa 9. novembra 2023 bola udelená Národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave.


Národná cena v kategórii Spoločenská zodpovednosť – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2023 v Kategórii SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ (veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby) sa stal VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. Cenu prevzali pán Andrej Kasana, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku a manažérka kvality pani Katarína Fillová.

Štátny podnik má dlhodobú históriu v slovenskom národnom hospodárstve a elektrinu vyrába z obnoviteľného zdroja využitím hydroenergetického potenciálu riek Dunaj a Váh. S jeho menom je spätých vyše 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska. Má veľmi dobrý potenciál pre dlhodobé uplatňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti vo všetkých troch pilieroch v prospech celej spoločnosti. Vrcholový manažment podniku zodpovedne pristupuje k uplatňovaniu spoločenskej zodpovednosti v podniku. Podporuje aktivity a zmeny, ktoré pomáhajú prispievať k ochrane životného prostredia a biodiverzity, ale zároveň sa zaväzuje vytvárať vhodné prostredie pre svojich zamestnancov tak, aby mohli prinášať riešenia a nápady potrebné pre efektívne plnenie cieľov.

Viac informácií o organizácii nájdete na www.vvb.sk.