ÚSPEŠNE SME UKONČILI PROJEKT JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA ÚNMS SR

Prijímateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Sídlo:

Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP:

613 712,58 eur

Obdobie realizácie projektu:

10/2022-11/2023

Kód projektu:

311071BKD5

Zmluva:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6202590/

Hlavným cieľom projektu bolo predovšetkým uľahčiť interakciu medzi občanmi a príslušnými orgánmi, poskytnúť prístup k online riešeniam, ktoré majú uľahčiť každodenné činnosti občanov a podnikateľov, minimalizovať prekážky na vnútornom trhu, zabezpečiť poskytovanie informácií o požiadavkách a pravidlách vzťahujúcich sa na výrobky, príslušných technických normách a vzájomnom uznávaní v podmienkach SR. Vytvorenie aplikácií a ich vzájomné prepojenie s existujúcimi internými systémami výrazne zlepšilo manažment dát, zrýchlilo a zefektívnilo postupy a procesy v rámci úradu. Vďaka implementácii projektu a jeho výsledkom je možné generovať kvalitné a hodnotné údaje, ktoré sa dajú použiť širokospektrálne, či už pre občanov, podnikateľov, zahraničné subjekty v rámci celej EÚ alebo ako open data. Vybudovanie funkčného a efektívneho informačného systému pre potreby spomenutých cieľov je v súlade s požiadavkami a strategickými dokumentami, nariadením (EÚ) 2018/1724 a v súlade s politikami a platnou a účinnou legislatívou SR.


Modul M2 – Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

V rámci modulu M2 bol vytvorený portál Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, prostredníctvom ktorého sa poskytujú komplexné informácie o pravidlách a požiadavkách vzťahujúcich sa na výrobky v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti, vrátane informácií o technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako napr. informácie o legislatíve SR a EÚ pre jednotlivé druhy výrobkov, autorizovaných a notifikovaných osobách, orgánoch, do pôsobnosti ktorých patria dané výrobky/predpisy, prepojenie na informácie o harmonizovaných normách, a pod. V  systéme je možné vyhľadávanie údajov podľa rôznych kritérií, napr. druhu výrobku, legislatívy SR alebo legislatívy EÚ. Súčasťou portálu sú aj informácie o spôsobilosti autorizovaných a notifikovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zobrazením konkrétnej autorizovanej/notifikovanej osoby (AO/NO), vrátane čísla AO/NO, právnych predpisov a konkrétnych druhov výrobkov, na ktoré bola autorizovaná alebo notifikovaná, a pod. Nový systém obsahuje aj interný manažment dát, ktorým sa zefektívnili príslušné postupy a procesy. Údaje vkladané do systému sa zadajú len raz a premietnu sa v celom systéme. Zároveň sa zobrazia na verejnej časti, ktorá umožňuje vyhľadávanie informácií podľa zvolených kritérií. Informácie sa poskytujú cezhranične, portál Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov je dostupný v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Link: https://productrules.normoff.gov.sk/


Modul M3 – Centrálny repozitár noriem

Cieľom projektu bolo zabezpečiť aby sa prostredníctvom informačného systému „Centrálny repozitár noriem“ poskytovali verejnosti komplexné informácie o slovenských technických normách (ďalej len „STN“) a technických normalizačných informáciách (ďalej len „TNI“), národných technických komisiách, návrhoch európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov pripravovaných európskymi normalizačnými organizáciami a medzinárodnými normalizačnými orgánmi v užívateľsky prijateľnom prostredí. Na Centrálnom repozitári noriem môže verejnosť filtrovať návrhy podľa oblastí/sektorov s možnosťou priameho vyžiadania návrhu prostredníctvom predvyplneného formulára. Ako súčasť poskytovania komplexných informácií má verejnosť priamy prístup k abstraktu návrhu v anglickom jazyku. Prehľadnejším zverejnením návrhov máme za cieľ zvýšenie miery zapojenia odbornej verejnosti do pripomienkovania návrhov. Nový informačný systém zverejňuje aj informácie o národných technických komisiách. Možnosť filtrovania národných technických komisií podľa sektorov/oblastí umožňuje verejnosti zobraziť priamo informácie zohľadňujúce ich oblasť záujmu.  Významnou pridanou hodnotou nového informačného systému je zverejnenie informácie o harmonizovaných normách. Verejnosti sprístupníme informácie o dátume vyhlásenia odkazov na európske normy v Úradnom vestníku Európskej únie. Od tohto dátumu sa stávajú harmonizovanými a ich dodržiavaním vytvárajú predpoklad zhody s požiadavkami európskej legislatívy. Predpokladáme väčšiu mieru zapojenia odbornej verejnosti do normalizačnej činnosti. Sprehľadnenie technických štruktúr, v ktorých môže odborná verejnosť aktívne participovať, čím v konečnom dôsledku prispejeme k zvýšeniu transparentnosti a účasti zainteresovaných strán na tvorbe technických noriem.

Link: https://standard.normoff.gov.sk/


Modul M4 – Kontaktné miesto pre výrobky

Vytvorením online formulára a databázového systému v module Kontaktné miesto pre výrobky spolu s chatbotom  sa zefektívnilo spracovanie požiadaviek domácich aj cezhraničných subjektov. Chatbot nám slúži ako systém na personalizovanú komunikáciu pre poskytovanie a zber informácii od používateľov prostredníctvom konverzačného prostredia s prvkami umelej inteligencie. Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje informácie o vzájomnom uznávaní a uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2015/515 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, o harmonizačných právnych predpisoch EÚ na výrobky podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov, o požiadavkách na uvádzanie výrobkov na trh a ďalšie súvisiace informácie. Online formulár vytvorený v rámci modulu M4 umožňuje podnikateľským subjektom predkladať svoje žiadosti/dopyty priamo Kontaktnému miestu pre výrobky. Žiadosti sa ukladajú do databázy, ktorá umožňuje ich automatizované spracovanie,  vyhodnocovanie a vytváranie štatistík. Pridanou hodnotou systému je vytvorenie stránky s odpoveďami na otázky, ktoré boli zaslané Kontaktnému miestu na výrobky, ktorá obsahuje odpovede na jednotlivé otázky zatriedené podľa rôznych kritérií a umožňuje tiež vyhľadávanie podľa kľúčových slov. Ak sa požadovaná odpoveď na stránke nenachádza, kontaktovanie je možné prostredníctvom online formulára. Informácie sa poskytujú aj cezhranične, online formulár aj databáza odpovedí sú dostupné v slovenskej i anglickej jazykovej mutácii. Primárne sú určené hospodárskym subjektom, ale vzhľadom na charakter poskytovaných informácií sú užitočné aj pre rôzne inštitúcie - napr. ministerstvá, orgány trhového dohľadu alebo príslušné orgány, ktoré vydávajú rozhodnutia v zmysle nariadenia o vzájomnom uznávaní a kontaktné miesta pre výrobky iných členských štátov.

Link Online formulár: https://productinfo.normoff.gov.sk/ziadost-o-vysvetlenie/

Link Databáza odpovedí: https://productinfo.normoff.gov.sk/


Ďalšie informácie

  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 - https://www.opii.gov.sk/
  • Webové sídlo Sprostredkovateľského orgánu  pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - www.mirri.gov.sk
  • Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu - www.eufondy.sk