VYHLÁSENIE 22. ROČNÍKA SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU A SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 22. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť.

V Slovenskej republike má súťaž dlhoročnú tradíciu a je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 – 2026. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následne zvyšovanie kvality života občanov.

Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

Uchádzač po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže je zaradený do jednotlivých kategórii podľa počtu zamestnancov a zamerania jeho činnosti. Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu.

Súťažné kategórie

  • Kategória – Kvalita
  • Kategória – Spoločenská zodpovednosť

Bližšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže nájdete v časti Kvalita.