NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD POKRAČUJE V SYSTEMATICKOM BUDOVANÍ KVALITY

Národný bezpečnostný úrad ako ústredný orgán štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, kybernetickú bezpečnosť, dôveryhodné služby a šifrovú službu úspešne absolvoval opakované hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul Romanovi Konečnému, riaditeľovi NBÚ odovzdal Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR.  

Trvalé zlepšovanie v podobe zavedenia manažérstva kvality s dôrazom na efektivitu, produktivitu a kvalitu služieb a produktov poskytovaných všetkým zainteresovaným stranám na národnej aj medzinárodnej úrovni si zadefinovalo vedenie Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v rámci Stratégie rozvoja NBÚ na roky 2019 – 2026. Prvým krokom v rámci tohto zámeru bolo rozhodnutie o implementácii modelu CAF.

Implementácia tohto európskeho nástroja zlepšovania začala v roku 2019 a bola úspešne ukončená získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF v júni 2021. Model CAF bol navrhnutý ako nástroj na cyklické samohodnotenie a následné zlepšovanie a jeho pridanú hodnotu a prínos je možné vidieť, ak sa uplatňujú v dlhodobom horizonte a pravidelných intervaloch. V zmysle tohto princípu začal NBÚ druhý implementačný cyklus modelu CAF.

S druhým samohodnotením sa začalo v roku 2022. Po jeho ukončení nasledovala fáza prípravy a následného plnenia akčného plánu zlepšovania vytvoreného na základe identifikovaných oblastí na zlepšovanie. NBÚ v procese zlepšovania požiadal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako národného organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF o vykonanie jej hodnotenia. Na základe úspešného priebehu a splnenia všetkých kritérií bol NBÚ opätovne udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Ako uviedol Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR: „Som veľmi rád ako sa v NBÚ ujali vízie systémového budovania kvality, ktoré pretrváva už viacero rokov. Napriek tomu, že nejde o klasickú organizáciu štátnej správy, ale o veľmi špecifickú inštitúciu zodpovedajúcu za ochranu utajovaných skutočností a šifrová ochranu informácií, dokázali, že jej špecifickosť nie je prekážkou tomu, aby sa taký nástroj ako model CAF zaviedol. Taktiež som veľmi rád, že NBÚ nezostal iba pri modeli CAF, ale zároveň popri ňom zaviedol aj systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, kde v novembri 2023 úspešne prešli certifikačným auditom. Vytvorili tak silný základ na rozvoj organizačnej kvality, na ktorom môžu v ďalšom rozvoji inštitúcie stavať.“

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.