INFORMÁCIA O ZASADNUTÍ PRACOVNEJ SKUPINY PRI EURÓPSKEJ KOMISII

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) má svojho zástupcu na zasadnutiach pracovnej skupiny pre meradlá pri Európskej komisii (EK). V mesiaci január 2024 sa zástupca odboru metrológie, ÚNMS SR zúčastnil online zasadnutia pracovnej skupiny pre meradlá pri EK.

Zasadnutie pri EK bolo zvolané za účelom informovania o blížiacej sa technickej úprave Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, ktorá je transponovaná do Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z. V rámci zasadnutia bolo zo strany EK zdôraznené, že existujúca smernica nezodpovedá technickému pokroku a preto je potrebné pristúpiť k technickým úpravám jednotlivých druhov meradiel, ktoré sú regulované predmetnou smernicou.

Hlavným cieľom EK je vykonať potrebné technické zmeny, ktoré zabezpečia, že technické a metrologické požiadavky budú z hľadiska technického pokroku aplikovateľné aj o 10 rokov. Pracovná skupina bola informovaná EK, že materiál s konkrétnymi úpravami a zmenami by mal byť predložený na pripomienkovanie členským štátom v priebehu II. kvartálu 2024.

Legislatívny proces na európskej úrovni by mal trvať predbežne 1 rok a následne by bola stanovená minimálne 15 mesačná transpozičná lehota pre členské štáty na implementáciu nových resp. upravených požiadaviek do národnej legislatívy.