EURÓPSKE NORMALIZAČNÉ ORGANIZÁCIE CEN A CENELEC ZVEREJNILI PRACOVNÝ PROGRAM NA ROK 2024

V roku 2024 bude technická normalizácia zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení vyvíjajúcich sa potrieb Európy. Úspech v zelenej a digitálnej transformácii, posilnenie európskeho priemyslu a podpora konkurencieschopného, inovatívneho a inkluzívneho hospodárstva sú dôležité výzvy, ktorým Európa čelí.  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) prijíma povinne všetky európske normy do sústavy STN, pričom európske normy predstavujú každoročne viac ako 90 % všetkých prijatých technických noriem v sústave STN a pre ÚNMS SR tvoria základ pracovného programu.

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2024 pomáha orientovať sa v hlavných vývojových trendoch v oblasti technickej normalizácie. Pracovný program obsahuje 14 sektorov. Každý sektor obsahuje zoznam technických orgánov zapojených do vykonávania normalizačnej práce, počet technických noriem, ktoré CEN a CENELEC publikovali a podrobný prehľad tém, v ktorých sa očakáva normalizačná práca. Pracovný program sa zameriava aj na tri kľúčové horizontálne témy: prístupnosť, udržateľnosť a inteligentná spoločnosť.

V programe je uvedený prehľad najdôležitejších strategických zámerov, ktoré budú formovať napredovanie CEN a CENELEC v priebehu roka 2024.

Zapojte sa do práce v oblasti technickej normalizácie na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Viac informácii ako sa zapojiť je zverejnených na  https://www.normoff.gov.sk/stranka/139/zapojte-sa-a-spolupracujte/