ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EUROKÓDOCH

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) pre Vás pripravil základné informácie k Eurokódom v novej sekcii na našom webovom sídle.

Pokiaľ s Eurokódmi pracujete, alebo ste ich spracovateľom, nájdete základné informácie o ich aktuálnosti a stave preberania do sústavy STN v časti Eurokódy | ÚNMS SR (gov.sk).

Tieto informácie budeme aktualizovať v pravidelných intervaloch podľa toho, ako bude nová generácia Eurokódov preberaná do sústavy STN.