OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV HARMONIZOVANÝCH NORIEM NIE JE OTÁZNA, EXISTUJE VŠAK PREVAŽUJÚCI VEREJNÝ ZÁUJEM NA ICH ZVEREJNENÍ

Dnes, dňa 5. marca 2024 Európsky súdny dvor (ďalej len „Súdny dvor“) vydal rozsudok vo veci C-588/21 P, týkajúci sa prístupu verejnosti k harmonizovaným normám podľa nariadenia č. 1049/2001.

Rozsudok nespochybňuje, že harmonizované normy podliehajú ochrane autorských práv. Súdny dvor však konštatuje, že existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení harmonizovaných noriem podľa nariadenia č. 1049/2001, a preto zrušuje rozhodnutie Európskej komisie zamietnuť prístup k štyrom požadovaným harmonizovaným normám.

Európsky výbor pre normalizáciu CEN a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC ako dve uznané európske normalizačné organizácie a ich členovia, ktorými sú národné normalizačné orgány a národné komitéty v 34 európskych krajinách, vítajú, že Súdny dvor sa neriadi hlavným tvrdením žalobcov a generálnej advokátky, ktorí vo všeobecnosti navrhli vylúčiť ochranu autorských práv pre harmonizované normy. Rozsudok nespochybňuje ani skutočnosť, že prístupom k dokumentom podľa nariadenia č. 1049/2001 nie sú dotknuté žiadne existujúce pravidlá týkajúce sa autorských práv, ktoré môžu obmedziť právo tretích osôb na rozmnožovanie alebo používanie zverejnených dokumentov.

Úspech európskej normalizácie umožnili odborné znalosti a dobrovoľné príspevky zainteresovaných strán z rôznych oblastí, ako sú podniky, regulátor, spotrebitelia, obchodné združenia, akademická obec a výskum.

Tento inkluzívny systém zabezpečuje, že technické normy sú praktické, ľahko sa implementujú, neustále sa prispôsobujú aktuálnemu stavu techniky a vo veľkej miere zodpovedajú medzinárodným technickým normám. Poskytujú európskym podnikom včasné a presné riešenia, ktoré reflektujú ich potreby, zabezpečujú súlad s európskymi právnymi predpismi a zvyšujú ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch.  

Na základe toho bude celá komunita CEN a CENELEC naďalej úzko spolupracovať s Európskou komisiou a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami zapojenými do európskej normalizácie, aby sa náš systém prispôsobil budúcnosti, v prospech jednotného trhu a európskych podnikov a občanov.