STRETNUTIE SLOVENSKÝCH A JORDÁNSKYCH METROLÓGOV

Dňa 7. marca 2024 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) konalo neformálne pracovné stretnutie zástupcov odboru metrológie a zástupcov Organizácie pre normalizáciu a metrológiu Jordánska (JSMO).

Predmetom neformálneho stretnutia bola prezentácia Slovenského národného metrologického systému,  procesov udeľovania autorizácie a registrácie v oblasti legálnej metrológie a výmena skúseností z praxe. Kolegovia z Jordánska pod vedením Mustafu Flaifela, riaditeľa Jordánskeho národného metrologického inštitútu (JNMI), vyjadrili obdiv nad komplexnosťou celého nášho metrologického systému a ocenili prínos ÚNMS SR v tejto oblasti.

ÚNMS SR týmto spôsobom nadväzuje na dlhodobú spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v oblasti vzdelávania a podpory zainteresovaných strán s cieľom zvyšovania povedomia o metrológii na Slovensku a v zahraničí.