ÚNMS SR SA DIŠTANCUJE OD PARKOVACÍCH VÝNIMIEK MEDIÁLNE SPOMÍNANÝCH OSÔB

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) zásadne odmieta spájanie v súvislosti s udelením parkovacích výnimiek pre mediálne spomínané osoby.

Predmetné výnimky z ustanovenia § 140 ods. 1 zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke nijako nesúvisia so služobnými vozidlami ÚNMS SR. Ide evidentne o falzifikáty a v danej veci ÚNMS SR urobil všetky potrebné kroky na jej riadne prešetrenie. Mediálne spomínané osoby nepracovali, nepracujú, nespolupracovali a ani nespolupracujú s ÚNMS SR.

ÚNMS SR sa dištancuje od predmetných výnimiek a spomínaných osôb.